Hur nettoförsäljningsvärdet av varulager beräknas

 Högsta domstolen har i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen bett om ett utlåtande från BFN. Den fråga som aktualiserats i målet är hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas med avseende på dels försäljningsvärdet, dels försäljningskostnaden i samband med beräkning av storleken på bolagets eget kapital enligt aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.