Enklare  att lämna uppgifter till myndigheter

Företagens uppgiftslämnande ska minska. Över 67 myndigheter  berörs av förordningen som ska göra det enklare för företagen.

Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Så heter förordningen som riksdagen fattade beslut om i somras, och som träder i kraft i dag 1 oktober 2018. Föreningen Företagarna beräknar att Sveriges företag årligen lämnar in omkring 90 miljoner blanketter till Sveriges myndigheter.

Tanken med förordningen är att digital samordning ska förenkla. Företagare ska få det smidigare gentemot myndigheter och ska, där det är möjligt och relevant, bara behöva lämna uppgifter en gång till myndigheterna. Myndigheterna som berörs ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera så väl det egna som företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter.

Enligt förordningen ska myndigheterna, i takt med att nya digitala system utvecklas, fokusera på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta.

Bolagsverket och Tillväxtverket har fått i uppdrag att svara för rådgivning och uppföljning, samt bistå i myndigheternas samordning.