Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig vid fel i lägenhetsförteckningen

Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

I samband med hans köp av en bostadsrätt begärde mäklaren ett utdrag ur lägenhetsförteckningen som skulle visa hur bostadsrätten var pantsatt. Två pantsättningar, som avsåg fordringar mot säljarna, fanns inte med på utdraget.

Nästan tio år efter köpet krävde panthavarna att bostadsrätten skulle tas i anspråk eftersom säljarna då inte längre kunde betala de lån för vilka pantsättningarna gällde.

Köparen väckte talan mot föreningen och begärde att det skulle fastställas att föreningen var skadeståndsskyldig gentemot honom på grund av felet.

Högsta domstolen slår i domen fast att köparen haft fog att förlita sig på utdraget ur lägenhetsförteckningen och att föreningen är skadeståndsskyldig för den skada som felet har orsakat. Felet ska presumeras bero på vårdslöshet på föreningens sida om den inte gör sannolikt att så inte är fallet.

Av ovanstående dom framgår det hur viktigt att i en bostadsrättsförenings försäkring ingår en ansvarsförsäkring för styrelsen.