Ändrade moms-regler vid e-handel mot konsumenter

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler för moms för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Regeringen föreslår att undantaget från mervärdesskatt vid import av
försändelser med lågt värde slopas. Det föreslås också att innehavaren av elektroniska marknadsplatser (webbplattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen. Vidare föreslås att den särskilda ordningen för redovisning och betalning av moms (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för elektroniska tjänster utökas till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor. Vidare föreslås att den nuvarande omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder slopas. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster även gälla för unionsintern distansförsäljning av varor.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021