Ekonomiska föreningar ska nu anmäla ordförande

  De föreningsformerna som följer lagen om ekonomiska föreningar ska anmäla sin styrelseordförande till Bolagsverket senast den 31 december 2019. De föreningsformer det gäller är: ekonomisk förening bostadsrättsförening bostadsförening kooperativ hyresrättsförening sambruksförening. För bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar kan anmälan ske via www.verksam.se övriga föreningsformer får anmäla sin ordförande direkt till Bolagsverket. Anmälan via verksamt.se kostar … Read more

Bara 25 000 kr kapitalkrav i privata aktiebolag

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer. Lagändringen föreslås träda i kraft … Read more

Moms vid uthyrning av möblerade lägenheter?

  Uthyrning av möblerade lägenheter kan mervärdesskatterättsligt bedömas antingen som skattefri upplåtelse av hyresrätter eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt att uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, inte  har ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar … Read more

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

Den 1 juli i år återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks av privatpersoner till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Skattereduktion gäller för penninggåvor från privatpersoner  till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig … Read more

Tagit byggmaterial från arbetsgivaren grund för uppsägning

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet har utgjort laga grund för avskedande. Arbetsdomstolen har också prövat om bolaget har haft en kvittningsgill motfordran mot arbetstagarens anspråk på allmänt skadestånd för brott mot … Read more

Högsta Förvaltningsdomstolen har satt tak för fiskvårdsbidrag

Bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalvårdsförmåner av mindre värde är dock undantagna från beskattning. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. möjlighet att utöva … Read more

Nya skatteregler vid ägarskifte

Från 1 juli gäller nya skattereglerna vid ägarskifte. Riksdagen har nu antagit regeringens förslag som innebär att vid ägarskifte gäller samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. De nya bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 juli 2019. Fram till dess är ägarskifte inom familjen högre beskattat. De nya reglerna … Read more