Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

Den 1 juli i år återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks av privatpersoner till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Skattereduktion gäller för penninggåvor från privatpersoner  till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig … Read more

Tagit byggmaterial från arbetsgivaren grund för uppsägning

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet har utgjort laga grund för avskedande. Arbetsdomstolen har också prövat om bolaget har haft en kvittningsgill motfordran mot arbetstagarens anspråk på allmänt skadestånd för brott mot … Read more

Högsta Förvaltningsdomstolen har satt tak för fiskvårdsbidrag

Bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalvårdsförmåner av mindre värde är dock undantagna från beskattning. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. möjlighet att utöva … Read more

Nya skatteregler vid ägarskifte

Från 1 juli gäller nya skattereglerna vid ägarskifte. Riksdagen har nu antagit regeringens förslag som innebär att vid ägarskifte gäller samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. De nya bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 juli 2019. Fram till dess är ägarskifte inom familjen högre beskattat. De nya reglerna … Read more

Växastödet förlängs från 12 till 24 månader

För att underlätta för fler företagare att våga ta steget att anställa en första person föreslår regeringen att den längsta tid som ett företag har rätt till växastöd förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. De nya bestämmelserna ska tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som har … Read more