Dom i mål om bitcoin och inkomstskatt

När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Detta har nu Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit. När en privatperson avyttrar en tillgång ska han eller hon i regel kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten är i princip skillnaden mellan ersättningen för tillgången och vad personen har betalat för denna, dvs. anskaffningskostnaden. För vissa slags tillgångar får … Read more

Bättre skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Den 1 december träder nya regler i kraft för skulder till staten och kommuner De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän den betalningsskyldige har fått möjlighet att betala eller bestrida kravet om skulden. De nya reglerna innebär också att sekretesskyddet förbätras, så att äldre betalda skulder mer … Read more

Aktiebolagstjänst erbjuder helt digitaliserad redovisning

I dag finns möjligheten att helt digitalisera företagets redovisning: Fotografera din kvitton och sände in dem rakt in i redovisningen. Låt dina leverantörer maila sina fakturor till en särskild e-postadress där fakturorna automatiskt avläses och går in i bokföringen. Eller så för leverantören  posta fakturorna till en boxadress där de skannas och går in i … Read more

Redovisning för utländska filialer i Sverige

Genom en lagändring förtydligades att utländska filialer i Sverige ska för sin redovisning följa svenska bokföringslagen. Bokföringsskyldighet Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt i Sverige för denna verksamhet. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring. För filialens bokföring gäller detsamma … Read more

Skatteverkets förtydligande kring friskvårdsbidrag

  Körsång, fiske och agility är exempel på aktiviteter som man inte kan använda företagets friskvårdsbidrag till. Om arbetsgivaren betalar det blir det en skattepliktig förmån för den anställde. Avsikten med friskvårdsbidraget har aldrig varit att arbetsgivaren skattefritt ska kunna betala olika fritidsintressen och naturupplevelser eller träning av ett husdjur, även om aktiviteten leder till … Read more

Förmån av hälso- och sjukvård

Skatteverket har  kommit med ett nytt ställningstagande vad gäller reglerna kring Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården och Hälsoundersökningar – förmånsbeskattning och avdragsrätt. Alla förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är i princip skattepliktig inkomst för den anställda. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning. Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och … Read more

Försvinner alla stafettläkare 1 juli 2019?

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt att uthyrning av läkare och sjuksköterskor är momspliktig verksamhet. Skatteverket skriver den 25 oktober 2018 i ett ställningstagande till domen “Mot bakgrund av ovanstående  (Aktiebolagstjänst kommentar: med ovanstående avses domen och Skatteverkets ställningstagande) bör beslut på initiativ av verket som föranleds av ställningstagandet inte avse redovisningsperioder före den 1 … Read more