Försvinner alla stafettläkare 1 juli 2019?

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt att uthyrning av läkare och sjuksköterskor är momspliktig verksamhet. Skatteverket skriver den 25 oktober 2018 i ett ställningstagande till domen “Mot bakgrund av ovanstående  (Aktiebolagstjänst kommentar: med ovanstående avses domen och Skatteverkets ställningstagande) bör beslut på initiativ av verket som föranleds av ställningstagandet inte avse redovisningsperioder före den 1 … Read more

Finansdepartementet presenterar förslag till nya skatteregler för företag

Förslaget i huvudsak att En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA), i kombination med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten (från 22 procent till 20 procent), Avdragsförbud … Read more

Bokföringsnämnden föreslår att företag i redovisning får ianspråkta ersättningsfond i K2

I april lämnade Bokföringsnämnden, BFN, ett  förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver.

Arbetsgivardeklaration redovisas på nytt sätt nästa år

Nu redovisas alla löner och avdragen skatt i en klumpsumma för alla anställda. Från och med 1 juli 2018 ska arbetsgivare med personligare och mer än 15 anställd redovisas arbetsgivardeklarationer på individnivå och från 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löner och avdragen skatt på individnivå. Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda … Read more