Dom i mål om bitcoin och inkomstskatt

När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Detta har nu Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit.

När en privatperson avyttrar en tillgång ska han eller hon i regel kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten är i princip skillnaden mellan ersättningen för tillgången och vad personen har betalat för denna, dvs. anskaffningskostnaden. För vissa slags tillgångar får dock ett schablonbelopp användas i stället för den faktiska anskaffningskostnaden.

I det aktuella fallet hade en person ansökt om förhandsbesked för att få veta vilket slags tillgång den virtuella valutan bitcoin är och hur kapitalvinsten därmed ska beräknas vid avyttring av valutan. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att bitcoin inte är en sådan tillgång där det är möjligt att använda ett schablonbelopp som anskaffningsvärde vid kapitalvinstberäkningen