Ingen ersättning för skada under friskvård

Kammarrätten i Jönköping har prövat om en skada som uppstått under en friskvårdsaktivitet på arbetstid är en arbetsskada och ska ersättas med företagets arbetsskadeförsäkringen.

En arbetstagare, som arbetar som skatterevisor, skadade en tand när han spelade ishockey under en s.k. friskvårdstimme. Kammarrätten anser, efter en helhetsbedömning, att förhållandena i detta fall är sådana att det inte är fråga om ett olycksfall i arbetet. Vid bedömningen har vägts in bl.a. arbetstagarens arbetsuppgifter samt att aktiviteten inte anordnades av arbetsgivaren. Skadan ger därför inte rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Kammarrättens dom kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.