Gerimax

En segdragen varumärkesansökan

1989 insände vi för vår kund Vitamex AB en varumärkesansökan, GERIMAX, till Patent- och Registreringsverket. Vitamex AB hade då i flera år använt GERIMAX för vitaminpreparat vilket tyvärr även ett annat företag gjort och som ledde till protest mot Vitamex ABs ansökan. Det andra företaget, Dansk Droge A/S, ansåg att man hade använt varumärket till den grad att man erhållit skydd genom inarbetning. Dansk Droge hade dessutom tidigare insänt en varumärkesansökan för GERIMAX, men denna ansökan hade förfallit eftersom ombudet missat att i tid besvara ett föreläggande från Patentverket.

Vid handläggningen hos Patentverket inlämnade Dansk Droge diverse intyg från branschfolk som stöd för att deras märke skulle vara inarbetat. Vår bedömning var att dessa intyg inte kunde visa att Dansk Droges verison av GERIMAX skulle ha erhållit skydd genom inarbetning. Patentverket ansåg dock att Dansk Droge hade genom inarbetning erhållit skydd för GERIMAX vid tidpunkten för Vitamex ABs ansökan om registrering.

För Vitamex ABs och dess huvudägare Bengt Lundströms räkning överklagade vi till Patentbesvärsrätten Patentverkets beslut att vägra registrera Vitamex ABs ansökan avseende varumärket GERIMAX.

Patentbesvärsrättens dom 1996 08 07

Patentbesvärsrätten undanröjer Patentverkets beslut och visar ansökningen åter till Patentverket för fortsatt behandling.

Skäl

Vitamex International har gjort gällande bl.a. följande. Det sökta märket GERIMAX är inte inarbetat för Dansk Droge A/S. Patentverket har i sitt beslut endast tagit hänsyn till att märket är känt inom en del av fackbranschen. Enligt av sökanden till Patentbesvärsrätten ingivna utlåtanden av jur. dr. Claës Uggla och jur. dr. professorn Lars Pehrson utgörs omsättningskretsen av bl.a. den stora allmänheten. I en marknadsundersökning utförd av SIFO 1994 där de tillfrågade fick ange om de kände till eller hört talas om varumärket GERIMAX, oberoende av kommersiellt ursprung, uppgav 26 % av de tillfrågade att de kände till varumärket GERIMAX. Kännedomen om GERIMAX har inte uppnått sådan nivå att inarbetningskriteriet kan anses uppfyllt. För det fall rätten skulle finna att det sökta märket är inarbetat tillkommer en sådan inarbetning sökanden.

Dansk Droge A/S har bl.a. anfört följande. Invändaren har i målet visat att märket GERIMAX är inarbetat för invändaren. Den inarbetning som sökanden åberopat och som kan ha förelegat tillkom Bengt Lundströms tidigare bolag Sankost AB och inte Bengt Lundström personligen. Rätten överfördes från Sankost ABs konkursbo till köparen InterBroker Development AB och vidare till Novasan Naturmedel AB. Det sistnämnda bolaget slutade att använda varumärket GERIMAX. När det gäller definitionen av omsättningskretsen hänvisas till en undersökning av Eureka Research AB daterad den 7 september 1993, vari den typiske hälsokostkonsumenten definieras. I ett yttrande från TEMO AB den 20 mars 1995 anförs att TEMO har tagit del av ovannämnda undersökningar och funnit att Eurekas undersökning visar att omsättningskretsen består av ungefär halva befolkningen. Det innebär enligt TEMO:s uppfattning att om SIFO:s mätning hade begränsats till denna målgrupp så hade andelen som känner till varumärket GERIMAX registrerats som ca hälften av omsättningskretsen.

Patentbesvärsrätten gör följande bedömning. Av utredningen i målet framgår att det var Bengt Lundström som 1979 genom Sankost AB hos Socialstyrelsen först registrerade och började använda varumärket GERIMAX för naturmedel innehållande bl.a. ginseng. Varumärket GERIMAX har, sedan Dansk Droge A/S år 1984 registrerade sina ginsengtabletter hos Socialstyrelsen och började använda samma varumärke för sina ginsengpreparat, använts av såväl Bengt Lundström och till honom knutna bolag som Dansk Droge A/S. De båda aktörerna har sålt sina produkter genom delvis olika kanaler. Sökanden har främst varit inriktad på postorderförsäljning och egna butiker medan Dansk Droge A/S främst distribuerat sina produkter till hälsokostfackhandel och dagligvarubutiker. Av utredningen framgår också att parterna känt till varandras användning av märket GERIMAX. Det är Dansk Droge A/S som skall visa att märket är inarbetat för dem vid tidpunkten för varumärkesansökningen för att en registrering skall kunna vägras sökanden. Såsom framhållits genom åberopade utlåtanden av Pehrson och Uggla utgörs den omsättningskrets, hos vilken märket skall vara inarbetat, av en stor del av den svenska befolkningen.

Att som Patentverket gjort stödja sig på intyg från enbart en del av omsättningskretsen för att anse inarbetning visad är således inte tillräckligt. Den i målet åberopade SIFO-undersökningen är utförd närmare fem år efter det att ansökan gjordes. Resultaten däri kan därför inte läggas till grund för några slutsatser om kännedomen om märket GERIMAX vid ansökningstillfället. Även om den avsett tidpunkten före varumärkesansökningen går det inte att av undersökningen dra några slutsatser beträffande med vilket företag de tillfrågade förknippar varumärket GERIMAX. Inte heller av de i målet på vardera håll åberopade försäljningssiffrorna avseende GERIMAX-produkter går det att dra några säkra slutsatser i detta hänseende.

Patentbesvärsrätten finner med hänsyn till vad nu anförts det inte visat att märket GERIMAX var inarbetat för Dansk Droge A/S’ räkning vid tidpunkten för ansökan. Hinder mot bifall till ansökningen föreligger därför inte på av Patentverket anförda skäl.

Efter återförvisning till Patentverket registrerades VItamex’ ansökan av varumärket GERIMAX.

Leif Malmborgs kommentar

Ansökan gjordes 1989 och 1996 kom Patentbesvärsrättens beslut. Ärendet tog fem år hos Patentverket och två år i Patentbesvärsrätten, totalt sju år. Anledningen till att ärendet tog så lång tid berodde till stor del på att Dansk Droge gjorde allt man kunde för att fördröja ett beslut, eftersom man med mycket bra förtjänst hela tiden sålde sin variant av GERIMAX.

Strax efter att Vitamex erhållit sin registrering av GERIMAX sålde man varumärket till Dansk Droge för åtskilliga miljoner. På den svenska marknaden använde sig Dansk Droge av det svenska företaget Max Medica AB som generalagent, ett företag som numera ingår i samma koncern som Vitamex AB.

Dela vår sida på sociala medier!