Skattesats för Vindkraftverk 0,2 eller 0,5 %

Vindkraftverk ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om en lägre skattesats skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.
En nedsättning av en skatt kan vara ett statligt stöd som är förbjudet enligt EU-rätten. Stöd som inte överstiger ett visst belopp anses enligt en förordning från EU-kommissionen vara av mindre betydelse och därmed vara tillåtet.

Enligt lagen om statlig fastighetsskatt tas fastighetsskatt ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet för elproduktionsenheter med undantag för vindkraftverk där skattesatsen i stället är 0,2 procent. Av en bestämmelse i lagen framgår att skillnaden mellan fastighetsskatt kan utgöra stöd av mindre betydelse.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av förarbetena framgår att sänkningen av fastighetsskatt för vindkraftverk bedömdes vara ett stöd av mindre betydelse och att detta medförde att stödets storlek kommer att begränsas i enlighet med reglerna i EU-kommissionens förordning.
Bestämmelsen i lagen om statlig fastighetsskatt ska mot den bakgrunden tolkas så att skatt ska tas ut med den högre skattesatsen om 0,5 procent om en tillämpning av den lägre skattesatsen om 0,2 procent skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids. Den lägre skattesatsen kan bara tillämpas så länge takbeloppet inte överskrids.