Redovisning för utländska filialer i Sverige

Genom en lagändring förtydligades att utländska filialer i Sverige ska för sin redovisning följa svenska bokföringslagen.

Bokföringsskyldighet

Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt i Sverige för denna verksamhet. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring.

För filialens bokföring gäller detsamma som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska därför tillämpa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att:

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,
  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,
  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt
  • årsbokslut eller årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföringen under året

För en filial gäller samma regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. som för alla andra företag i Sverige.

Bokföringens språk

Räkenskapsinformation som filialen själv upprättar ska vara på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda annat språk.

Valuta

Redovisningsvalutan i filialen ska vara svenska kronor. I utländska företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan redovisningsvalutan i filialen vara euro. Byte av redovisningsvaluta kan bara ske i samband med årsbokslut.

Årsredovisning eller årsbokslut

En filial ska som huvudregel avsluta den löpande bokföringen på samma sätt som ett svenskt företag av motsvarande slag. Det innebär t.ex. att filialer till företag som är jämförbara med aktiebolag ska upprätta en årsredovisning. Filialer till företag inom EES som är jämförbara med ett aktiebolag får dock upprätta ett årsbokslut istället för en årsredovisning.

Årsredovisningen ska upprättas enligt ett K-regelverk. Många filialer som är mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Väljer filialen att inte tillämpa K2 ÅR, eller är filialen ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Beloppen i årsredovisningen ska anges i filialens redovisningsvaluta och får dessutom anges i annan valuta. Årsredovisningen ska vara upprättad på svenska.

Ett årsbokslut ska upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Beloppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor. Årsbokslutet ska vara upprättat på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda annat språk.

Lagen om utländska filialer m.m. 

För utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige gäller Lagen om utländska filialer m.m. För mer information om filialer i Sverige klicka här