Filial

När ett utländskt företag vill bedriva näringsverksamhet i Sverige kan man göra det på två vis, antingen genom att bilda ett svenskt dotterbolag i form av ett aktiebolag eller genom att registrera en filial till det utländska företaget. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. Ett och samma företag får bara ha en filial i Sverige. Det ska finnas en verkställande direktör (VD) för filialen. Filialen skall anmälas till Bolagsverket för registrering.

Även i våra nordiska grannländer kan en filial registreras och då behövs i stort sett samma uppgifter som för en svensk flial.

För att registrera en filial i Sverige använder du vårt särskilda formulär som du hittar här. Förutom formuläret behöver vi följande uppgifter

Bevis att det utländska företaget är behörigen bildat och registrerat samt driver näringsverksamhet i sitt hemland.
Avskrift eller bestyrkt kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande grunddokument, som reglerar det utländska företagets verksamhet.
Avskrift av det utländska företagets och i förekommande fall dess moderföretags årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren.
Bevis att det utländska företaget ej är i konkurs. (Konkursfrihetsbevis eller certificate of good standing bör vara utfärdat av en myndighet. I länder där man ej kan få intyg från myndighet får man vända sig till en advokat, revisor eller liknande person).

1. Filialen skall stå under ledning av en verkställande direktör som är bosatt i EU, inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken och ej i konkurs. VD behöver ej vara svensk medborgare. För en eventuell vice VD gäller samma villkor. Bara en vice VD kan utses. Den verkställande direktören i den svenska filialen skall ha fullmakt från det utländska företaget att företräda företaget i alla frågor som rör verksamheten i Sverige. Denna fullmakt, som vi utformar, skall undertecknas av den eller de som har rätt att företräda det utländska företaget.

Notera att VD i den svenska filialen har firmateckningsrätt även för det utländska företaget och att det utländska företaget har totalt ansvar för VDs åtaganden. VDn kan såldes genom vidlyftiga affärer sätta moderbolaget i konkurs.
2. För det utländska aktiebolaget, Ltd eller motsvarande, måste uppgift lämnas om hur stort aktiekapitalet är och hur mycket av detta som inbetalats.
3. Den svenska filialens verksamhet måste rymmas inom det utländska bolagets verksamhet.
4. Filialens firma/namn registreras centralt för hela Sverige i Filialregistret och måste särskilja sig från andra befintliga filialer, aktiebolag och varumärken. Firman skall också innehålla det utländska företagets namn med angivande av företagsform t.ex. Ltd eller GmbH, tillägg av ordet filial och en tydlig uppgift om det utländska bolagets nationalitet. Det skall vara en vedertagen nationalitetsangivelse varvid förkortningar normalt inte godtas (undantag USA för Amerikas Förenta Stater). Att filialen är svensk kan, men måste inte skrivas ut i firman. Om en utländsk koncern redan är verksam i Sverige måste man tänka på att det filialsökande bolaget kan behöva medgivande till filialregistreringen från ett eller flera bolag i koncerner som är registrerade som svenska aktiebolag eller som har varumärkesregistreringar.
5. Fr.om. 1 november 2010 gäller motsvarande revisorsregler som för aktiebolag, dvs i mindre filialer krävs ej revisor.

Dela vår sida på sociala medier!