Kapitalökning – Emission

Aktiekapitalet kan ökas på två grundläggande sätt;

Fondemission som enbart är en bokföringstransaktion innebärande att aktiekapitalet ökas genom att överföring sker från fritt eget kapital, reservfond, uppskrivningsfond eller att värdet på en anläggningstillgång skrivs upp.
Nytt aktiekapital tillförs bolaget från aktieägarna eller andra, vilket kan ske på tre olika vis:

1. Nyemission, som innebär att bolaget ger ut nya aktier mot omedelbar betalning.
2. Innehavare av teckningsoptioner, som bolaget tidigare har gett ut, tecknar aktier i bolaget mot betalning.
3. Innehavare av konvertibler, som bolaget tidigare gett ut, byter ut konvertiblerna mot aktier i bolaget.
Inga emissionsbeslut får fattas innan bolaget registrerats. Beslut om fondemission kan bara fattas av bolagsstämman. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler kan fattas av bolagsstämman samt styrelsen efter bolagsstämmans bemyndigande eller av styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Aktieägare, som på en bolagsstämma fattar ett emissionsbeslut som inte är förenligt med kapitalgränserna i bolagsordningen, måste på samma bolagsstämma fatta nödvändigt beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen kan aldrig fatta ett emissionsbeslut som inte ryms inom bolagsordningens kapitalgränser.

Ett emissionsbeslut som fattas av bolagsstämman kan, om inget annat har angivits i bolagsordningen, ske med enkel (absolut) majoritet. Ett emissionsbeslut som kräver ändring av bolagsordningen måste biträdas av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman. När styrelsen fattar emissionsbeslut måste de se till så att nyemissionen ryms inom kapitalgränserna i bolagsordningen, eftersom stämman inte kan bemyndiga styrelsen att andra bolagsordningen.

För publika bolag samt dotterbolag till dessa gäller särskilda beslutsbestämmelser när bolagets eller dess dotterbolags aktier eller andra inom koncernen utgivna värdepapper skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erbjudas styrelsen och andra befattningshavare eller deras närstående samt bolag som dessa företräder. Se vidare under Riktade emissioner.

För emissionsbeslut använd formulär på vår webbplats, sänd ett e-mail till info@ab.se eller ring 08-24 83 40 och be oss posta eller faxa formulär för ökning av aktiekapitalet.

Aktiebolagstjänst bistår vid alla typer av kapitalökningar

Nyemission
Tillskottsemission, en form av nyemission
Nyemission med apport – apportemission
Fondemission
Konvertibla skuldebrev
Skuldebrev förenade med optionsrätt

Nyemission innebär att bolaget tillförs helt nytt kapital eller andra tillgångar som omedelbart ökar aktiekapitalet.

Fondemission är när man i bolagets balansräkning gör en överföring från tidigare års vinster eller andra fonder till aktiekapitalet. Bolaget tillförs således inga nya medel utan fondemission innebär enbart att varje aktieägare får fler aktier eller att det nominella värdet på aktien ökas.

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning innebär att man först ger ut en typ av värdepapper, lån, som vid en eller flera angivna senare tidpunkter kan omvandlas till aktier eller användas för att teckna nya aktier.

Nyemission

Nyemission kan ske på flera olika vis. Antingen tillför man kontanter till bolaget eller annan form av tillgångar. Överförs tillgångar talar man om apportemission. En variant av nyemission är en s k tillskottsemission. Fördelen ligger i att aktieägare tillskjuter beloppet i form av lån och när aktiekapitalet höjs har aktieägaren en lånefordran på bolaget. En tillskottsemission kan genomföras utan mellanliggande bokslut och även om bolaget har balanserade förluster. Tillskottsemission är i bolag med få aktieägare och ingen planerad handel i aktien betydligt fördelaktigare än vanlig nyemission.

Tillskottsemissionen

Tillskottsemissionen genomförs på så sätt att aktieägarna lånar ut pengar till bolaget i form av villkorat aktieägartillskott. Ett villkor som måste finnas med är att lånet ej får återbetalas förrän det finns utdelningsbara vinstmedel i bolaget. Detta lån bokförs till reservfonden och används vid en fondemission. Över processen skall styrelsen lämna en redogörelse som i vissa delar verifieras av revisorn. När Aktiebolagstjänst handlägger ärendet genomförs hela tillskottsprocessen vid ett och samma tillfälle.

En tillskottsemission måste ske med kontanta medel.

Apportemission

Apportemission är en form av nyemission där man i stället för kontanter tillför bolaget någon annan form av tillgång. Kom ihåg att apportegendomen måste bli till nytta för bolaget och att revisorn skall intyga dess värde. För ytterligare information om apportemission klicka här.

Fondemission

Fondemission sker genom överföring av utdelningsbara medel, uppskrivningsfond, reservfond och överkursfond. Fondemission kan även ske genom uppskrivning av anläggningstillgångs värde. Fondemission innebär ingen värdeökning för bolagets aktieägare. Däremot får bolaget en bättre kreditvärdighet genom att kapitalet låses hårdare till bolaget.

Konvertibla skuldebrev

Konvertibla skuldebrev innebär att någon lånar ut pengar till bolaget. Detta lån kan sedan efter vissa för lånet fastställda regler omvandlas till aktiekapital.

Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning

Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning innebär att till lånet är kopplat teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att enligt angivna regler någon gång i framtiden teckna aktier i bolaget till ett bestämt pris.

Vill du öka aktiekapitalet i ditt bolag genom tillskottsemission, fondemission eller nyemission, använd formulär här på vår webbplats.

Dela vår sida på sociala medier!