Aktiebok

Reglerna om aktieboken finns i 5 kap. aktiebolagslagen. Här anges bl.a. vad aktieboken skall innehålla, att det är styrelsen som ansvarar för aktieboken i bolag som inte är avstämningsbolag, hur nya aktieägare skall införas, att aktieboken är offentlig och skall hållas tillgänglig för alla, att det är Euroclear Svenska AB som ansvarar för aktieboken i avsträmningsbolag.

Enligt aktiebolagslagen finns det två olika system för förande av aktiebok. Det ena är avsett för bolag i vars aktier det sker handel och det andra systemet är för övriga bolag. De bolag som vill att handel enkelt skall kunna ske i deras aktier intar i sin bolagsordning ett s k avstämningsförbehåll och blir därigenom ett avstämningsbolag med de regler som följer av detta. För avstämningsbolag handhar Euroclear Svenska AB f.d. VPC förandet av aktieboken. För övriga bolag som ibland kallas för kupongbolag ansvarar styrelsen för förandet av aktieboken.

Vanliga bolag (kupongbolag)

Styrelsen i ett aktiebolag skall föra ett register – aktiebok över bolagets samtliga aktier och aktieägare. Aktierna upptas i aktieboken i nummerföljd med uppgift om

aktiernas nummer
aktieägares namn och personnummer, organisationsnmmer eller annat identifikationsnummer samt postadress
aktiens aktieslag om det finns aktier av olika slag
om aktiebrev har utfördats eller inte
om aktien omfattas av något förbehåll som t.ex. hembuds-, förköps- eller samtyckesförbehåll

Av praktiska skäl samlas flera aktier i ett och samma aktiebrev . Ett aktiebrev som motsvaras av 100 aktier skall motsvaras av 100 nummer.. Ett och samma aktiebrev får inte omfatta aktier av olika slag, exempelvis med olika röstetal eller hembud. Aktiebolagstjänst åtar sig att med hjälp av databehandling föra ert bolags aktiebok. Vill ni ha ytterligare information om detta, skicka ett meddelande till leif@ab.se.

När någon visar upp ett aktiebrev för styrelsen i bolaget och styrker sitt förvärv, skall införande av aktieägaren ske i aktieboken. När aktieägare eller annan person anmäler annan förändring i förhållande till vad som står i aktieboken, skall anteckning om förändringen ske. Noteringarna i aktieboken skall ske genast och med angivande av dagen för införandet.

Förbehåll mot överlåtelse av aktie

Som huvudregel har alla aktier i bolaget rika rätt. I 4 kap. som behandlar aktierna finns i 2 – 5 §§ undantag från dessa regler. Om det i ett bolag skall kunna utges aktier av olika slag som på något vis skall ge innehavarna olika rätt i bolaget skall detta framgå av bolagsordningen. I bolagsordningen kan även tas in begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Det finns tre olika typer av sådana begränsningar, hembudförbehåll, förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll.

Hembudsförbehåll

Hembudsförbehåll har funnits länge i aktiebolagslagen och innebär att när aktien övergått till ny ägare har vissa i bolagsordningen angivna personer t ex övriga aktieägare rätt att lösa aktien. När styrelsen i bolag med hembudsklausul informerats om att aktie övergår till ny ägare skall styrelsen skriftligen informera varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Den tid lösningsberättigad har på sig för att utnyttja sin lösningsrätt framgår av bolagsordningens hembudsklausul. Visar det sig att ingen utnyttjar denna rätt, skall den nye ägaren införas i aktieboken.

Förköpsförbehåll

Förköpsförbehåll liknar hembud, skillnaden här är att den som vill sälja en aktie måste innan försäljningen sker meddela styrelsen att han eller hon vill sälja aktier.

Samtyckesförbehåll

Vid samtyckesförbehåll är det bolaget, i form av styrelsen eller bolagsstämman som skall godkänna den nye ägaren när någon vill sälja sina aktier. Fördelen här är att man inte i förväg behöver ta ställning till vem man skall godkänna eller inte.

In blanco

Inlämnas till styrelsen aktiebrev där sista överlåtelsen är tecknad “in blanco”, skall den innehavare som vill bli införd i aktieboken styrka sitt innehav med annan handling. Vid förvärv i flera led måste samtliga förvärv styrkas, detta så att en obruten kedja går från den i aktiebrevet senast noterade innehavaren till den som nu vill bli införd. Namnet på den sista förvärvaren skall skrivas in i aktiebrevet innan införing i aktieboken sker. I aktiebrevet skall även noteras dagen för införing i aktieboken.

Vill ni beställa aktiebrev eller aktiebok sänd ett mail till info@ab.se.

Avstämningsbolag

Aktiebolag kan i sin bolagsordning ta in ett s k avstämningsförbehåll. Detta innebär att bolaget skall följa vissa regler vad gäller aktiebok, bolagsstämma, utdelning m m. För dessa bolag utfärdas inga aktiebrev utan aktieägaren skaffar sig ett VP-konto hos ett kontoförande institut. Vanligen en bank eller en fondkommissionär. På detta konto registreras sedan personens samtliga aktier i alla bolag som har ett avstämningsförbehåll i sin bolagsordning. Detta aktiebrevslösa system utnyttjas av alla bolag vars aktier det förs handel.

Skyldighet att tillhandahålla aktieboken

Reglerna om tillhandhållande av aktieboken för ett aktiebolag återfinns i 5 kap. 10 § för bolag som inte är avstämningsbolag och i 5 kap. 19 § för avstämningsbolag. Av bägge paragraferna framgår det att aktieboken skall hållas tillgänglig för alla som vill ta del av den. Detta betyder att inte bara aktieägare utan vem som helst äger rätt att ta del av aktieboken. I båda avstämningsbolag och bolag som inte är avstämningsbolag skall aktieboken hålla tillgänglig hos bolaget. För icke avstämningsbolag skall det vara en aktuell utskrift eller framställning av aktiebok medans den i avstämningsbolag får vara upp till tre månader gammal. I avstämningsbolag skall aktieboken även finnas tillgänglig hos den centrala värdepappersförvararen. Det finns nu bara en central värdepappersförvarare och det är Euroclear som tidigare hette VPC. I avstämningsbolag tas inte med ägare som har 500 eller färre antal aktier.

I bolag som inte är avstämningsbolag är det styrelsen ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt denna lag. Av 30 kap. 1 § framgår det att uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåta att föra aktieboken eller hålla den tillgänglig för allmänheten är straffsanktionerat med fängelse eller böter.

Dela vår sida på sociala medier!