Tillskottsemission

En tillskottsemission så som den här beskrivs är en kombination av villkorat aktieägartillskott och fondemission och innebär att skattefri utdelning ur framtida vinster kan ske av hela tillskottskapitalet. En tillskottsemission går till på följande vis.

Aktieägare lämnar ett villkorat aktieägartillskott till bolaget.
Det villkorade aktieägartillskottet bokförs direkt som fritt eget kapital i balansräkningen.
Ett bokslut passeras och en årsredovisning upprättas, av vilken framgår att enligt balansräkningen finns medel som kan användas för en fondemission.
På årsstämman fastställs balansräkningen och beslut om fondemission tas.
Efter registrering hos Bolagsverket är aktiekapitalet ökat.

Fördelen med tillskottsemission ligger i att aktieägaren tillskjuter beloppet i form av lån och när aktiekapitalet höjs har aktieägaren en lånefordran på bolaget. När bolaget senare gör vinster kan dessa, efter avdrag för bolagsskatt, utbetalas till den som lämnat det villkorade aktieägartillskottet. Eftersom det ur den tillskjutande aktieägarens synvinkel är ett lån till bolaget kan återbetalning ske utan skattekonsekvenser för aktieägaren.

Tillskottsemissionen genomförs på så sätt att aktieägarna lånar ut pengar till bolaget i form av villkorat aktieägartillskott. Ett villkor som måste finnas med är att lånet ej får återbetalas förrän det finns utdelningsbara vinstmedel i bolaget. Lånet bokförs som fritt eget kapital direkt i balansräkningen och används efter ett bokslut vid en fondemission.

En tillskottsemission måste ske med kontanta medel eller i form av tillskjutande av tillgångar. Är den som tillskjuter god för beloppet kan aktieägartillskott även göras i form av revers.

Dela vår sida på sociala medier!