Enskild näringsverksamhet = Enskild firma

Enskild näringsverksamhet eller enskild firma som det benämns i dagligt tal är den enklaste formen där man kan bedriva en näringsverksamhet. En enskild firma är inte en egen juridisk person utan här gör innehavaren, som måste vara en fysisk person, alla affärer i eget namn. Det betyder även att innehavare av verksamheten personligen ansvarar för verksamhetens alla åtaganden med hela sin privata förmögenhet. Ägarens alla privata tillgångar kan således tas i anspråk för att betala företagets skulder.

Enskild firma lämpar sig för mindre verksamheter som inte kräver något större kapital och där risktagandet för innehavaren inte är större än att han kan betala bolagets alla skulder utan att behöva gå från hus och hem.

Den som befinner sig i konkurs kan inte starta en enskild firma men när konkursen är avslutad finns det inga formella hinder. Däremot får man räkna med att det är svårt att få krediter för en som tidigare gjort konkurs.

Normalt måste man vara arton år fyllda för att få driva enskild näringsverksamhet. Har man fyllt sexton kan man efter medgivande från förmyndarna (föräldrarna) och kommunens överförmyndare starta enskild firma, handels- och kommanditbolag. Den som har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte bedriva enskild näringsverksamhet.

En enskild firma innehas alltid av en fysisk person och denne kan alltid ensam både fatta alla beslut och samtidigt företräda den enskilda firman och verkställa alla beslut. Innehavaren har möjlighet att utse en person som får behörighet att företräda den enskilda firman. Detta kan ske på två vis. Det enklaste sättet är i form av en fullmakt, där det klart och tydligt anges vilka rättigheter fullmaktshavaren har erhållit. Det kan även ske genom att innehavaren utser en prokurist som ges fullständig rätt att företräda den enskilda firman i all näringsverksamhet. En prokura registreras lämpligen hos Bolagsverket och intas därigenom på registreringsbeviset, men det finns inget krav på att prokuran skall registreras. Både fullmakten och prokuran kan utfärdas för två eller flera personer, så att de enbart ges rätt att företräda den enskilda firman i förening eller två i förening.

När innehavaren av en enskild firma är bosatt utomlands måste en föreståndare anmälas för verksamheten. Föreståndaren skall genom en fullmakt sköta all näringsverksamhet i Sverige för den enskilda firman. Innehavaren har kvar sitt personliga ansvar för allt som föreståndaren företar sig för den enskilda firmans räkning.

En enskild firma måste alltid ha kalenderår som räkenskapsår. Vanligtvis behöver något årsbokslut eller årsredovisning inte upprättas för en enskild firma, så länge den årliga omsättningen normalt inte överstiger 20 prisbasbelopp.

En nystartad enskild firma behöver inte ha någon revisor. När man expanderat och blivit så stor att lagen kräver att man skall ha kvallificerad revisor är det nog även dags att byta företagsform till aktiebolag.

Som tidigare nämnts är en enskild näringsverksamhet inte en juridisk person men den är ej heller ett skattesubjekt. Det betyder att innehavaren deklarerar och betalar skatt för resultatet av verksamheten. Du använder näringsbilaga – blanketterna N1 eller N2 – till din inkomstdeklaration. Under de första fem åren av verksamheten har du möjlighet att kvitta underskott mot andra förvärvsinkomster, mer om detta här.

Dela vår sida på sociala medier!