Nyemission

Genom nyemission ökas bolagets aktiekapital. Att genomföra en nyemission måste följa vissa i aktiebolagslagen, ABL, fastställda regler som börjar med en kallelse till bolagsstämma och slutar med att nyemissionen registreras hos Bolagsverket.

Reglerna för nyemission finns i 13 kap ABL, men till viss del även i 11 kap där olika former av ökning av bolagets aktiekapital m.m. beskrivs. Nyemission kan ske på flera olika vis. Man kan tillföra kontanter eller annan form av tillgångar till bolaget. Överförs tillgångar som betalning för aktierna talar man om apportemission. Nyemission kan även ske genom att en fordran som någon har på bolaget kvittas mot aktier i bolaget. Man talar då om kvittningsemission.

Till skillnad från fondemission tillförs alltid nytt eget kapital vid en nyemission. Vid kvittningsemission tillförs visserligen inget nytt rörelsekapital men balansräkningen stärks genom att bolagets skulder omvandlas till eget kapital.

Kallelse – tillhandahållande av underlag för beslut

I kallelsen till den bolagsstämma där beslut om nyemission skall fattas skall förslagets huvudsakliga innehåll anges. Det skall även framgå om befintliga aktieägare har företrädesrätt till teckning eller vilka som äger rätt att teckna aktierna. Behöver bolagsordningen ändras måste även detta framgå av kallelsen.

Minst två veckor före stämman skall fullständigt förslag till nyemission finnas tillgängligt för aktieägarna och sändas till de aktieägare som så önskar.

Om alla aktieägare är närvarande på stämman och ingen motsätter sig beslutet behöver kallelse ej utgå och några handlingar behöver inte tillhandahållas.

Beslutet på bolagsstämman

Nyemission liksom fondemission beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet, vilket innebär att beslutet måste få mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Detta gäller bara om ökningen av aktiekapitalet ryms inom de gränser som finns i bolagsordningen. Måste bolagsordningen ändras för att emissionen skall rymmas inom de gränser för aktiekapitalets storlek som finns i bolagsordningen, måste samtidigt med beslut om emission även beslut fattas om att ändra dessa gränser. Ändring av bolagsordningen kräver i detta fall att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Strängare regler kan anges i bolagsordningen.

Aktiekapitalet ökat först vid registrering

En nyemission måste anmälas till Bolagsverket inom sex månader från beslutet. Sker inte detta har beslutet förfallit. Aktiekapitalet anses ha ökat först vid registreringen hos Bolagsverket.

Dela vår sida på sociala medier!