Överklagande

Överklagande av Bolagsverkets beslut

Bolagsverkets beslut kan beroende på vad det är för slag av beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, tingsrätten på den ort där bolaget har sitt säte eller hos regeringen. För klagan över bolagsstämmans beslut klicka här.
Följande ärenden överklagas till allmän förvaltningsdomstol
Allmän förvaltningsdomstol är vid överklagande av Bolagsverkets beslut Länsrätten i Västernorrlands län

Bolagsverket vägrat tillstånd att minska aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (20 kap 23 §)
Bolagsverket vägrat ge tillstånd till verkställande av fusionsplan (23 kap. 20 eller 33 §) eller delningsplan (24 kap. 22 §)
Bolagsverket avskrivit ärende om fusion (23 kap. 27 eller 35 §) eller delning (24 kap. 29 §)
Bolagsverket skrivit av anmälan om registrering eller vägrat registrering (27 kap. 2 §)
Bolagsverkets beslut att avregistrera företrädare pga. personens konkurs, fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller fått näringsförbud (27 kap. 6 §)
Bolagsverkets beslut att vägra ge dispens från kravet att ange bolagets firma på bolagets webbplats. (28 kap. 5 § andra stycket)
Bolagsverkets beslut att förelägga eller döma ut vite (30 kap. 3 §)

Överklagande skall ställas till Länsrätten i Västernorrlands län men sändas till Bolagsverket inom två månader från beslutet. Rätt att överklaga har den som beslutet angår, om det har gått honom emot. Här avses i första hand den som har varit sökande i ärendet hos Bolagsverket men även bolaget om inte bolaget själv varit sökande. Ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.

Följande ärenden överklagas till tingsrätt

Bolagsverkets beslut om att bolaget skall gå i likvidation (25 kap. 11 §)
Bolagsverkets beslut att utse likvidator (25 kap 28 § andra stycket)
Bolagsverkets beslut att entlediga likvidator (25 kap. 29 §)

Överklagande skall ställas till Tingsrätten för den ort där bolaget har sitt säte men sändas till Bolagsverket inom tre veckor från beslutet. Rätt att överklaga har enligt förvaltningslagen 22 § den som beslutet angår och det har gått honom emot. Ärendet handläggs hos tingsrätten enligt lagen om domstolsärenden.

Följande ärenden överklagas till regeringen

Bolagsverket har vägrat att godkänna stiftare som kräver Bolagsverkets tillstånd (2 kap 1 §, tredje stycket)
Bolagsverket har vägrat att godkänna styrelseledamot, VD eller särskild firmatecknare som inte är bosatt inom EES (8 kap. 9 §, 30 § och 37 § andra stycket)
Bolagsverket har vägrat att godkänna en godkänd revisor som bolagets revisor där lagens huvudregel är att revisorn skall vara en auktoriserad eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.