Rätt att rösta på bolagsstämma

Ett aktieinnehav kan på bolagsstämman enbart företrädas av en fysisk myndig person. Medborgarskap eller bosättning har ingen betydelse. I kupongbolag skall aktieägaren vara upptagen i aktieboken samt innehavare av aktierna på dagen för stämman. Aktieägare i avstämningsbolag som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast 5 vardagar före stämman. Aktieägare som inte är fysiska personer måste således sända någon fysisk person som äger rätt att rösta för den juridiska personens aktier. Vilka dokument som krävs framgår av nedanstående tabell.

Typ av aktieägare Nödvändiga handlingar
Aktiebolag Registreringsbevis från Bolagsverket. Enbart den som är ensam firmatecknare kan bevista stämman utan fullmakt. När firman tecknas av flera personer i förening krävs att dessa personer utfärdar en ombudsfullmakt.
Handelsbolag Registreringsbevis från Bolagsverket. Enbart bolagsman som ensam får företräda bolaget kan bevista stämman utan ombudsfullmakt. När bolagsmännen har avtalat att bolagsman inte ensam får företräda bolaget krävs fullmakt av övriga icke närvarande bolagsmän som äger rätt att företräda bolaget.
Kommanditbolag Registreringsbevis från Bolagsverket. Enbart komplementär som ensam får företräda bolaget kan bevista stämman utan fullmakt. När bolagsmännen har avtalat att bolagsman inte ensam får företräda bolaget krävs ombudsfullmakt av övriga icke närvarande bolagsmän som äger rätt att företräda bolaget
Ekonomisk Förening Registreringsbevis från Bolagsverket. Enbart den som är ensam firmatecknare kan bevista stämman utan fullmakt, när firman tecknas av flera personer i förening krävs att dessa personer utfärdar ombudsfullmakt.
Filial Registreringsbevis från Bolagsverket som utvisar vem som är filialens VD. I en filial äger VD ensam rätt att företräda både filialen och det utländska företaget i alla frågor som rör verksamheten i Sverige.
Stiftelser Registreringsbevis från Länsstyrelsen. Enbart den som är ensam firmatecknare kan bevista stämman utan fullmakt. När firman tecknas av flera personer i förening krävs att dessa personer utfärdar fullmakt.
Ideell förening Föreningens stadgar där det kan framgå vem som äger rätt att företräda föreningen eller rätt att utse företrädare. Saknas sådana uppgifter i stadgarna är det styrelsen som företräder föreningen. Då krävs protokoll från styrelsesammanträde utvisande vem som getts fullmakt att företräda föreningen i allmänhet eller för att representera föreningens aktier på stämman. Driver föreningen näringsverksamhet skall föreningen vara registrerad hos Bolagsverket och ett registreringsbevis kan då utvisa vem som äger rätt att företräda föreningen. Enbart den som är ensam firmatecknare kan bevista stämman utan fullmakt. När firman tecknas av flera personer i förening krävs att dessa personer utfärdar fullmakt.
Utländsk juridisk person Registreringsbevis eller annat dokument som utvisar vem som äger rätt att företräda den juridiska personen. Enbart den som är ensam firmatecknare kan bevista stämman utan fullmakt. När firman tecknas av flera personer i förening krävs att dessa personer utfärdar fullmakt.
Omyndig Om den omyndige enbart har en vårdnadshavare uppvisas ”personbevis”. Om den omyndige har två vårdnadshavare uppvisas ”personbevis” och fullmakt från den icke närvarande vårdnadshavaren. ”Personbevis” som visar vårdnadshavare för omyndig beställs hos skattemyndigheten. Kan även ske via Internet och www.skatteverket.se
Dödsbo Kopia av första och sista sidan av registrerad bouppteckning. När det är fler än en dödsbodelägare krävs fullmakt från övriga dödsbodelägare.
Aktiesparklubbar Är aktierna registrerade på en fysisk person utan att det framgår att de är samägda kan den personen ensam företräda aktiesparklubben som om det vore personens egna aktier. Framgår det av registreringen att aktierna är samägda måste en person representera klubben som ombud. Fullmakten skall vara underskriven av samtliga medlemmar. Annars, se reglerna för ideell förening.
Äkta makars samägda aktier Fullmakt krävs från den andra maken/makan.

Dela vår sida på sociala medier!