Talan mot bolagsstämmobeslut

Om ett bolagsstämmobeslut inte har kommit till i behörig ordning eller på annat vis strider mot aktiebolagslagen, bolagsordningen eller tillämplig lag om årsredovisning kan talan föras mot bolaget vid den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Den som äger rätt att föra talan mot beslutet är aktieägare, styrelsen, styrelseledamot eller VD.

Talan skall normalt väckas inom tre månader från bolagsstämman. Har kallelse inte utgått i vederbörlig ordning eller har material som skall tillhandahållas viss tid före stämman inte tillhandahållits kan talan väckas senare.

Dela vår sida på sociala medier!