Firma

Firma, parallellfirma och bifirma

Reglerna om firma finns i första hand i Firmalagen. Där anges att firma är den benämning (namn) under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Ensamrätt till firma kan erhållas genom registrering eller inarbetning. Att inarbeta ett ord så mycket att man får ensamrätt till det som firma är mycket svårt och tar normalt många år. Skydd genom registrering är det vanliga och har den stora fördelen att innehavare enbart behöver hänvisa till sin registrering för att visa sin rätt.

För den vanliga rörelseidkaren är det följande företagsformer som är av intresse, nämligen enskild näringsidkare (enskild firma), handels- och kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Enskild firma samt handels- och kommanditbolag har den nackdelen att de enbart ger firmaskydd i det län där man registrerar verksamheten. Visserligen kan skyddsregistrering ske i ett eller flera av övriga län, men vill man stärka skyddet för en enskild firma, handels- eller kommanditbolagsfirma är det bättre att göra en varumärkesregistrering om firman eller del av den är utformad så att detta är möjligt.

När man registrerar en firma skall man ange vilken verksamhet man har för avsikt att bedriva. Detta har bl a den betydelsen att det är för den uppgivna verksamheten man erhåller firmaskydd. Någon kan således registrera en identisk firma för en verksamhet som är helt olik den man själv har skydd för. Vissa begränsningar finns, i aktiebolagsregistret t ex får det ej förekomma helt identiska firmor.

Vill man bedriva en del av sin verksamhet under annat namn kan detta ske i en s k bifirma. Detta ger samma skydd som huvudfirman. Vill du veta mer om bifirma klicka här.

För aktiebolag gäller utöver firmalagen följande enligt Aktiebolagslagen

Ett aktiebolags firma skall innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen ab, AB.
Ett publikt bolags firma skall följas av beteckningen (publ) om det inte framgår av firman att bolaget är publikt
Firman skall tydligt skilja sig från annan förut i aktiebolagsregistret eller filialregistret införd, ännu bestående firma
Ett privat bolag får inte innehålla ordet publikt
Ett publikt bolag får inte innehålla ordet privat
Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk – parallellfirma – skall varje lydelse stå i bolagsordningen
För bifirma gäller reglerna ovan
I bifirma får ej intas orden aktiebolag, AB, privat eller publikt
Ett aktiebolags webbplats, brev, fakturor och orderblanketter skall bl a ange
bolagets firma
styrelsens säte
organisationsnummer
har bolaget gått i likvidation skall även detta framgå

För handels- och kommanditbolag och enskild näringsidkare gäller utöver firmalagen enligt handelsregisterlagen

Enligt handelsregisterlagen skall i handelsregistret införas enskild näringsidkare, handelsbolag samt ideell förening som idkar näring.

Handelsbolag och enskild näringsidkare registreras för det län där verksamheten skall bedrivas. Detta innebär att skydd enbart erhålles i detta län. Skyddsregistrering kan ske i ett eller flera län, avgift utgår för varje län.
Handelsbolag skall innehålla ordet handelsbolag (HB)
Kommanditbolag skall innehålla ordet kommanditbolag (KB)
I en bifirma får ej intagas orden handelsbolag eller kommanditbolag
En firma skall tydligt skilja sig från andra i samma län i handelsregistret befintliga firmor, även om firmorna inte avser verksamhet av samma eller liknande slag.