Minskning aktiekapitalet

Minskning aktiekapitalet

Beslut om minskning av aktiekapitalet fattas av aktieägarna på bolagsstämman. Minskning av det hos Bolagsverket registrerade aktiekapitalet kan ske för

täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, samt
återbetalning till aktieägarna.

Minskningen kan ske med eller utan indragning av aktier. Sker minskningen utan indragning av aktier blir resultatet i stället att aktiernas kvotvärde minskar.

Avser beslutet avsättning till fond som kan disponeras av bolagsstämman eller utdelning till aktieägarna får minskningen inte vara större än vad styrelsen godkänner.

Sker beslutet för täckning av förlust får bolaget inte under de efterföljande tre åren besluta om någon utdelning till aktieägarna. Denna restriktion kan undvikas genom att aktiekapitalet ökas med ett belopp som motsvarar minskningen.