AB med vinstbegränsningar

Aktiebolag med vinstbegränsningar

Ny form av aktiebolag

Genom införande av ett helt nytt kapitel (32 kap.) i aktiebolagslagen, ABL, finns nu möjlighet till en ny form av aktiebolag – Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Ett aktiebolag av den nya formen skall, precis som övriga aktiebolag, registreras hos Bolagsverket.

Den nya bolagsformen är avsedd för verksamheter inom områdena skola, vård och omsorg, men skall även kunna användas inom andra verksamhetsområden. Ännu finns inga krav på att den typen av verksamhet skall bedrivas i denna särskilda aktiebolagsform.

Bestämmelserna om den nya aktiebolagsformen i ABL har, med undantag av anpassning av första och andra paragraferna och tillägg av en ny mening i sjunde paragrafen tredje stycket, alla i första kapitlet ABL, samlats i ett nytt kapitel – 32. Bestämmelserna i det nya kapitlet skall gälla utöver vad som är föreskrivet på andra ställen i lagen. Tillägget i 7 § 1 kap. tredje stycket innebär att förbudet i paragrafens första och andra stycke att försöka sprida aktier i privata aktiebolag genom annonsering eller på annat sätt inte gäller för aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Mot bakgrund av gällande EG-rättslig lagstiftning, har det ansetts att den nya formen av aktiebolag skall vara ett privat aktiebolag. Dock har man funnit att de begränsningsregler som gäller för privata aktiebolag avseende möjligheterna att utbjuda aktier och värdepapper till en vidare krets eller till allmänheten inte skall gälla för den nya formen av aktiebolag.

Avsikten med detta är att underlätta för de bolag som verkar inom områdena skola, vård och omsorg, och som kan förutsättas ha många intressenter, att erbjuda aktier m.m. till hela kretsen av intressenter.

Förbudet att bjuda ut aktierna på börs eller annan organiserad marknadsplats gäller även för den nya formen av aktiebolag.

Aktiebolag av den nya formen skall i sin bolagsordning ange att bolaget skall vara ett sådant speciellt bolag, hur ett eventuellt överskott vid bolagets likvidation skall skiftas samt bolagsformens beteckning.

Tillgångar och överskott i aktiebolaget

Även i bolag med vinstbegränsning måste bolaget i fråga i samma utsträckning som alla andra associationsformer kunna betala en aktieägare ersättning för arbete denne utfört, utan att detta betraktas som någon form av vinstutdelning. För aktiebolag med begränsad vinstutdelning anges högsta tillåtna vinstutdelning i 32 kap. 5 § ABL, som i stora drag innebär en maximal utdelning på satsat kapital på 1 % över den vid räkenskapsårets sista dag gällande statslåneräntan. Utdelningsbara vinster kan sparas i fem räkenskapsår. Med tillskjutet kapital skall förstås aktiekapitalet, vilket kan bestå av såväl kontanta medel som apportegendom, både vid bolagets bildande och under dess bestånd.

Bolagets tillgångar och eventuella överskott skyddas även vid bolagets likvidation. Det överskott som finns kvar sedan bolagets skulder reglerats och aktieägarna erhållit medel motsvarande vad de tillskjutit i bolaget samt sedvanlig vinstutdelning vid skiftet skall tillfalla antingen annat aktiebolag av den nya formen eller Allmänna arvsfonden. Aktiebolag av den nya formen skall i samband med registreringen, vilket nämnts ovan, i bolagsordningen ange till vilket eller vilka aktiebolag av den nya formen överskottet skall gå.

Bestämmelser i ABL om möjligheterna för ett aktiebolag att lämna gåvor till allmännyttiga ändamål gäller även för den nya formen av aktiebolag.

Fusioner och koncerner

Ett aktiebolag av den nya formen föreslås få ingå som överlåtande bolag i en fusion eller delning endast om övertagande bolag också är ett aktiebolag av den nya formen.

Vidare får ett aktiebolag av den nya formen inte minska aktiekapitalet i syfte att åstadkomma återbetalning till aktieägarna.

För aktiebolag av den nya formen och som ingår i koncerner som antingen moder- eller dotterföretag gäller vissa begränsningar avseende möjligheterna till koncernbidrag. Ett aktiebolag av den nya formen skall för ett räkenskapsår aldrig få lämna koncernbidrag som överstiger vad som är tillåtet som högsta tillåtna vinstutdelning för bolaget under året i fråga. Givetvis skall sedvanliga affärsmässigt motiverade transaktioner mellan de olika företagen i koncernen vara tillåtna.

Kontroll av efterlevnaden samt tvångslikvidation

Samtliga nya bestämmelser tar sikte på att säkerställa att de tillgångar och det eventuella överskott som finns i ett aktiebolag av den nya formen inte kommer andra än bolaget till godo i vidare mån än som föreskrivs i 5 § 32 kap. Revisorns roll vid granskningen har stärkts samt kan allmän domstol besluta om tvångslikvidation om vinstutdelningsbegränsningarna överträtts. Revisorn skall i samband med årsredovisningen särskilt granska att bolaget inte överträtt bestämmelserna om vinstutdelningsbegränsning. Om så befinns vara fallet skall revisorn anmärka detta i revisionsberättelsen och omedelbart, utan iakttagande av sedvanliga tidsfrister, skicka en kopia av denna till registreringsmyndigheten. Det ankommer sedan på Bolagsverket att antingen få bolaget att vidta rättelse eller vända sig till allmän domstol med en anmälan om tvångslikvidation.

Även revisorn, bolagets styrelse, en styrelseledamot, aktieägare eller bolagets verkställande direktör kan ansöka om tvångslikvidation vid allmän domstol. Om domstolen finner att bestämmelserna om vinstutdelningsbegränsning överträtts samt de felaktigt överförda medlen under handläggningen vid tingsrätten inte återförs till bolaget skall bolaget likvideras. Ett sådant beslut skall gälla omedelbart. Handläggningen vid domstol skall vara densamma som vid övriga fall av tvångslikvidation.

Byte av bolagsform

Ett aktiebolag av den nya formen skall inte kunna ombildas till ett vanligt privat aktiebolag eller ett publikt aktiebolag. Däremot skall vanliga privata eller publika aktiebolag genom beslut med kvalificerad majoritet på bolagsstämman kunna bli ett aktiebolag av den nya formen.

Firma

För aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning skall omedelbart efter bolagets firma följa beteckningen (svb). Beteckningen är förbehållen den nya aktiebolagsformen.

Ökning av aktiekapitalet, styrelsen m.m.

Det gäller inte några särskilda bestämmelser för den nya aktiebolagsformen avseende ny- och fondemission, skadestånd, återbetalningsskyldighet, sanktioner eller överklagande. Befintliga bestämmelser i ABL som gäller för privata aktiebolag avseende aktiekapital, styrelse etc. gäller även för aktiebolag av den nya formen.

Att ett aktiebolag av den nya formen skall registreras som ett sådant och ges en särskild beteckning kan ses som en garanti för att medel som tillförs bolaget också stannar i bolaget.