Handels- och Kommanditbolag

Handelsbolag är en juridisk person och skall ha minst två delägare, någon formell övre gräns finns inte. Delägarna som benämns bolagsmän kan vara fysiska och juridiska personer, svenska och utländska.

I ett handelsbolag är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets ingångna avtal och skulder. Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där det skall finnas minst en bolagsman med ett till ett angivet belopp begränsat ansvar – kommanditdelägare – och minst en med ett obegränsat ansvar – komplementär. Storleken av kommanditdelägarens begränsade ansvar skall anges i registreringsanmälan till Bolagsverket och kan vara så låg som 50 öre.

Bolagsmännen i ett handelsbolag och komplementärerna i ett kommanditbolag har ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets skulder. Detta innebär att när bolaget inte betalar sina förfallna skulder så har fordringsägarna rätt att kräva in skulden av vilken som helst av bolagsmännen i handelsbolaget eller komplementärerna i kommanditbolaget. Den som på detta vis tvingas att betala bolagets skulder kan i sin tur kräva att de andra bolagsmännen ska betala sin del av skulden.

Det personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets alla förpliktelser, som till exempel skulder och ingångna avtal.

Genom att ett handelsbolag är en juridisk person kan själva bolaget ingå avtal med andra företag och personer. Delägarna bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn. Den som äger rätt att företräda bolaget gentemot utomstående benämns firmatecknare.

Ett handelsbolag bildas genom att det registreras hos Bolagsverket. Bolagsmännen kan muntligt komma överens om hur de skall samarbeta och driva verksamheten, men muntliga avtal tolkas nästan alltid olika av avtalets olika parter varför ett kompanjonavtal absolut bör upprättas. Vad ett kompanjonsavtal bör innehålla ser ni enklast i vår checklista för kompanjonsavtal.

Ett handelsbolag kan ha anställda. När man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. Handelsbolag behöver i de flesta fall inte ha en revisor men alla handelsbolag är bokföringsskyldiga.

Dela vår sida på sociala medier!