Fullmakt vid bolagsstämma eller föreningsstämma

En aktieägare kan på bolagsstämman och en medlem kan på föreingsstämma företrädas genom en fullmakt. Fullmakten måste vara daterad och får inte vara äldre än ett år. Fullmakten kan t.ex. vara utfärdad för en specifik stämma, exempel 1 nedan, eller för alla stämmor under ett helt år, exempel 2 nedan.

För publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad gäller enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen särskilda regler. Nedanstående fullmakter göller således enbarat för övriga aktiebolag.

Exempel 1A – Aktiebolag

FULLMAKT

vid XYZ ABs bolagsstämma

Härmed befullmäktigas NN, personnummer, att vid XYZ ABs bolagsstämma 20xx xx xx företräda mig och rösta för samtliga mina aktier i bolaget.

Stockholm den 20———————————————–

Fullmaktsgivarens namnteckning och namnförtydligande

Fullmaktsgivarens namn, adress och vid behov även personnummer.

Antal aktier: ————————st

Exempel 1F – Ekonomisk förening eller bostadsrättsförening

Här gäller samma regler för alla typer av ekonomisk förening. En medlem kan enligt bestämmelserna i föreningens stadgar företrädas på föreningsstämma av ombud med fullmakt. Fullmakten måste vara daterad och får inte vara äldre än ett år. Fullmakten kan t.ex. vara utfärdad för en specifik stämma, exempel 1F nedan, eller för alla stämmor under ett helt år, exempel 2A nedan. En vanlig regel i föreningsstadgarna är att enbart andra medlemmar kan erhålla fullmakt och en medlem bara kan ha fullmakt för en annan medlem.

Notera att föreningslagen 7 kap. 2 § anger att endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud om inte annat anges i föreningens stadgar. Är medlemmen en juridisk person företräds denne i första hand av sin legale företrädare men får även företrädas av ombud som inte är medlem om inte annat anges i stadgarna. Ingen får ej heller som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Det går inte att i stadgarna förbjuda att medlem kan företrädas genom ombud.

FULLMAKT

vid Brf XYZ föreningsstämma

Härmed befullmäktigas föreningens medlem NN, personnummer, att vid Brf XYZs föreningsstämma 20xx xx xx företräda mig och utöva min rösträtt.

Sala den 20———————————————

Fullmaktsgivarens namnteckning och namnförtydligande

Fullmaktsgivarens namn, adress och vid behov även personnummer.

Exempel 2A – Fullmakt som gäller alla bolagsstämmor under ett år

FULLMAKT

till XYZ ABs bolagsstämmor

Härmed befullmäktigas NN, personnummer, att vid XYZ ABs bolagsstämmor företräda mig och rösta för samtliga mina aktier i bolaget.

Stockholm den 20————————————-

Fullmaktsgivarens namnteckning och namnförtydligande

Fullmaktsgivarens namn, adress och vid behov även personnummer.

Antal aktier: ——————- st

Exempel 2F – Fullmakt som gäller alla föreningsstämmor under ett år

FULLMAKT

till föreningen XYZs föreningsstämmor

Härmed befullmäktigas NN, personnummer, att vid föreningen XYZs föreningsstämmor företräda mig och utöva min rösträtt.

Stockholm den 20—————————–

Fullmaktsgivarens namnteckning och namnförtydligande

Fullmaktsgivarens namn, adress och vid behov även personnummer.

Dela vår sida på sociala medier!