Röstlängd på bolagsstämma

Vid bolagsstämman är upprättande av röstlängd ett obligatoriskt ärende. Röstlängden är en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden och skall innehålla uppgift om hur många aktier respektive röster varje aktieägare och ombud företräder vid stämman. Är alla på stämman närvarande aktieägare överens om att inte upprätta någon röstlängd behöver sådan inte upprättas.

Röstlängden skall upprättas av bolagsstämmans ordförande om stämman har kunnat ena sig om att utse en ordförande. Har någon opponerat sig mot valet av ordförande skall röstlängden upprättas av den som öppnat stämman.

Röstlängden skall godkännas av stämman och röstlängden gäller tills bolagsstämman har beslutat att ändra den. Om stämman skjuts upp till en senare dag än nästföljande, skall en ny röstlängd upprättas.

Specialprogram för röstlängd

För att bistå bolag med en större ägarkrets har Aktiebolagstjänst utvecklat ett dataprogram som administrerar röstlängden. Programmet innehåller bl a följande funktioner

Registrera aktieägare, ombud och biträden
Kontrollera fullmakter och behörigheter
Sortera deltagarna och utskrift efter bl a antal aktier och röster samt i alfabetisk ordning.

Med hjälp av programmet kan vi hjälpa er med allt från mottagande av anmälningar till den färdiga röstlängden som bilaga till bolagsstämmoprotokollet. För närmare information kontakta undertecknad.

Leif Malmborg

vd

Dela vår sida på sociala medier!