Avveckling av aktiebolag

Avveckling av ett aktiebolag kan antingen ske frivilligt genom beslut av bolagets aktieägare eller genom tvång om t.ex. bolagets eget kapital är förbrukat så att bolaget inte längre kan betala sina skulder. Då sker avveckling genom konkurs. Om det däremot finns vissa möjligheter för bolaget att överleva bara man blir av med en större del av sin skuldbörda kan en företagsrekonstruktion genomföras.

Frivilliga former av avveckling är likvidation, snabbavveckling, fusion och delning. Sett ur aktieägarens synvinkel är även en försäljning av aktierna en avveckling av det egna engagemanget i bolaget.

Dela vår sida på sociala medier!