Konvertibler

Konvertibla skuldebrev innebär att någon lånar ut pengar till bolaget mot löfte om att senare få omvandla lånet till aktiekapital. Upptagande av lånet och konvertering till aktier sker enligt vissa i aktiebolagslagen fastställda regler. Reglerna om konvertibler har stora likheter med reglerna om teckningsoptioner.

Vanligtvis är det aktieägarna på bolagsstämma som fattar beslut om utgivande av konvertibler, men även styrelsen kan fatta beslutet, antingen efter ett bemyndigande av bolagsstämman eller med bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Alla aktier som kan bli följden av en konvertering måste rymmas inom de gränser om aktiekapitalets storlek samt antal aktier som finns angivna i bolagets bolagsordning.

Konvertibler kan betalas kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning av skuld som bolaget har till den som tecknar konvertibler. Dessa regler är desamma som för nyemission av aktier.

Ett beslut om utgivande av konvertibler skall bl.a. innehålla uppgifter om lånets storlek, ränta, när lånet förfaller till betalning, när och hur konvertering kan ske och kanske det viktigaste, till vilken kurs konvertering skall ske. Vid konvertering till aktie måste ett belopp som minst uppgår till aktiens kvotvärde ha betalats för aktien. Har för konvertiblerna inte betalats minst detta belopp måste vid konvertering en tilläggsbetalning ske.

Den som vill konvertera till aktier meddelar bolagets styrelse detta vid den tid då konvertering får ske. Styrelsen ombesörjer sedan att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införs i aktieboken.

Dela vår sida på sociala medier!