Bolagsordning i aktiebolag i princip ta in allt som inte strider mot lag eller annan förordning

Bolagsordningen är det dokument som aktieägarna fastställer på bolagsstämman såsom det övergripande regelverket för bolaget. Det är här som bl a bolagets namn och verksamhet skall framgå. Lagen ställer vissa minimikrav på vad som skall ingå i en bolagsordning. Därutöver kan man i princip ta in allt som inte strider mot lag eller annan förordning.

Obligatoriska bestämmelser

Enligt aktiebolagslagen måste en bolagsordning innehålla minst följande uppgifter

bolagets firma (namn)
bolagets säte (ort i Sverige)
bolagets verksamhet
högsta och lägsta gränsen för bolagets aktiekapital (skillnaden mellan minimikapitalet och maximikapitalet får vara högst fyra gånger)
aktiens nominella belopp
högsta och lägsta antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer. (Antal revisorssuppleanter behöver inte anges.)
sättet för sammankallande av bolagsstämma
vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma
bolagets räkenskapsår
för publika bolag skall beteckningen (publ) intagas efter bolagsnamnet om det inte av själva namnet framgår att bolaget är publikt.

Ej obligatoriska bestämmelser

Den vanligaste paragraf som inte är obligatorisk är hembudsparagrafen som finns i de flesta mindre bolags bolagsordning. En hembudsparagraf innebär att en ny aktieägare måste via bolagets styrelse erbjuda vissa i paragrafen angivna personer att lösa (köpa) aktien på samma villkor som man själv köpt dem. Är det ingen som anmäler intresse av att lösa aktien skall den nye ägaren införas i aktieboken och därigenom bli fullvärdig delägare. Vanligtvis är det övriga aktieägare som är lösningsberättigade. En hembudsparagraf skall innehålla följande uppgifter

vilka som är lösningsberättigade
om vissa typer av fång är undantagna från lösningsrätt (fång är en gemensam benämning på olika sätt att förvärva äganderätt, t ex köp, gåva, arv, testamente)
den ordning, i vilken lösningsrätt tillkommer de lösningsberättigade inbördes
den tid, ej överstigande två månader från anmälan hos styrelsen om akties övergång, inom vilken lösningsanspråk skall framställas till bolaget
den tid inom vilken lösen skall erläggas, vilken tid ej får överstiga en månad räknat från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Dela vår sida på sociala medier!