Olika anledningar till minskning av aktiekapitalet

Minskning av aktiekapitalet regleras i 20 kap. aktiebolagslagen och där anges i 1 § olika anledningar till att minska aktiekapitalet. De tre ändamål som anges där är
1. Täckning av förlust
2. Avsättning till fond vars användning bestäms av aktieägarna
3. Återbetalning till aktieägarna
Dessa tre i lagen angivna ändamål med minskning av aktiekapitalet kan utnyttjas i flera olika sammanhang.

Indragning av en aktieägares aktier och utbetalning till denne för att lösa ut vederbörande från bolaget. Detta kan vara bra när det inte finns möjlighet för övriga aktieägare att köpa ut den som vill lämna bolaget.
En riktad indragning av en eller några aktieägares aktier kan även kombineras med en nyemission, där nya aktieägare ges möjlighet att teckna aktier i bolaget.
Kan användas som alternativ eller som komplement till utdelning till aktieägarna. Som exempel så löste JM år 2008 in aktier från sina aktieägare för 1 miljard kronor.
Om bolaget har förlorat en stor del av sitt aktiekapital och ligger under eller börjar närma sig den kritiska gränsen att det egna kapitalet understiger halva det registrerade aktiekapitalet kan en minskning av aktiekapitalet göra att fullteckning av aktiekapitalet sker. Reglerna om likvidation återfinns i 25 kap. aktiebolagslagen och i 13 – 20 §§ regleras reglerna om tvångslikvidation p.g.a. kapitalbrist.
Minskning för täckande av kapitalbrist kan även kombineras med en nyemission. Minskning av aktiekapitalet kan t.o.m. vara nödvändig när aktiens kvotvärde är högre än det marknadspris som någon vill betala för en aktie vid nyemission. En nyemission får aldrig ske till ett pris per aktie som ligger under kvotvärdet. Genom minskning av aktiekapitalet utan återbetalning till aktieägarna och indragning av aktier höjs kvotvärdet på aktierna.

Dela vår sida på sociala medier!