Europeiska Ekonomiska IntresseGrupperingar EEIG

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar, EEIG, bildas enligt de regler som fastställs i EG-förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985.

En EEIG syftar till att underlätta eller utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet genom att man samlar resurser, verksamhet och kompetens i denna. Tanken är att medlemmarna tillsammans ska kunna uppnå bättre resultat än genom att verka var och en för sig. Grupperingen har inte till syfte att skapa vinst för egen del. Om grupperingen genererar vinst ska denna fördelas mellan medlemmarna och beskattas. En grupperings verksamhet ska knyta an till medlemmarnas ekonomiska verksamhet utan att ersätta den. En EEIG får inte ha fler än 500 anställda.

En EEIG kan bildas av bolag och andra rättsliga enheter av offentligrättsligt eller privaträttsligt slag, som har bildats enligt en medlemsstats lagstiftning och har sitt säte inom Europeiska unionen. En EEIG kan också bildas av fysiska personer som utövar industri-, handels-, hantverks- eller jordbruksverksamhet eller ett fritt yrke eller annan verksamhet inom EU.

En EEIG ska ha minst två medlemmar från olika medlemsstater.

Ett EEIG-avtal ska innehålla uppgifter om grupperingens namn, säte och syfte, om varje medlems namn, firma och i förekommande fall registreringsnummer och registreringsort samt om grupperingens varaktighet, om inte denna tid är obestämd. Avtalet om att bilda en gruppering ska ges in till ett register som anges av varje medlemsstat. EEIG som skall ha sitt säte i Sverige skall anmälas för registrering hos Bolagsverket. Registreringen ger grupperingen en fullständig rättslig ställning i hela EU.

En gruppering ska ha sitt säte i Europeiska unionen. Sätet kan under vissa förhållanden flyttas till en annan medlemsstat.

Varje medlem i en EEIG ska ha minst en röst. I avtalet om att bilda grupperingen kan man dock ge vissa medlemmar flera röster, förutsatt att ingen medlem får röstmajoritet. I förordningen anges vilka beslut som ska fattas enhälligt.

En EEIG ska ha minst två organ: medlemmarna gemensamt och en eller flera företagsledare. Företagsledaren, eller var och en av dem om de är flera, företräder grupperingen mot tredje man, även om handlingarna faller utanför föremålet för grupperingens verksamhet.

En gruppering får inte rikta placeringserbjudanden till allmänheten.

En EEIG behöver liksom för handels- och kommanditbolag inte bildas med ett eget kapital.

Vinsten av en grupperings verksamhet betraktas som medlemmarnas egen vinst och delas mellan dem enligt vad som anges i EEIG-avtalet om att bilda grupperingen eller, om sådana bestämmelser saknas, i lika delar. Grupperingens medlemmar ansvarar för dess vinster eller förluster. Som motprestation för den avtalsmässiga frihet som utgör grunden för grupperingen och då medlemmarna inte måste bidra till ett minsta kapital svarar medlemmarna obegränsat och solidariskt för grupperingens alla förbindelser.

Dela vår sida på sociala medier!