Större eller mindre företag

Enligt Bokföringslagen, BFL, 6 kap. 1 §, i dess lydelse fr.o.m. 1 januari 2007 anges att med större företag menas företag som själv eller i den koncern där företaget är moderbolag uppfyller minst två av följande villkor:

medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 50 st,
företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kr,
företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kr.

Fordringar, skulder, intäkter, kostnader och internvinster inom koncernen skall först elimineras

För de företag – enskilda näringsidkare, handels- och kommanditbolag – som enligt ovan betraktas som större samt handels- och kommanditbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare gäller särskilda regler. Dessa är

Företaget måste registreras hos Bolagsverket.
Företaget måste ha en kvalificerad revisor som skall registreras hos Bolagsverket.
Företaget måste upprätta och offentliggöra en årsredovisning i stället för att bara upprätta ett årsbokslut.

Riktigt små företag

Företag vilkas årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kr har enligt 6 kap. 3 § BFL möjligheten att upprätta årsbokslut i förenklad med utformning enligt 6 kap. 10 § BFL.

Dela vår sida på sociala medier!