Organisation AB

Aktiebolags organisation

Aktiebolagets högsta organ är bolagsstämman där aktieägarna fattar de beslut för bolaget som inte enligt lag, förordning eller bolagsordningen har överlåtits till styrelsen eller VD. Vill stämman fatta ett beslut som strider mot bolagsordningen, men inte mot lag eller förordning, måste stämman först besluta att ändra bolagsordningen och den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Bolagsstämman kan inte själv verkställa sina beslut varför varje aktiebolag skall ha ett eller flera ledningsorgan som verkställer stämmans beslut och i övrigt ansvarar för bolagets drift och förvaltning. Aktiebolagslagen gör skillnad mellan privata och publika bolags organisation. I ett privat bolag måste en styrelse om minst en ledamot finnas, men utseende av en VD är frivilligt. Finns bara en eller två ledamöter måste minst en suppleant utses. I ett publikt bolag skall förutom en styrelse som här måste bestå av minst tre ledamöter även en VD utses. Mer om skillnaden mellan privata och publika bolag hittar du här.

I varje styrelse som består av mer än en ledamot måste en av ledamöterna vara ordförande. I ett publikt bolag får inte VD och styrelsens ordförande vara en och samma person.