Skadestånd, straff och vite

Skadestånd, straff och vite

Skadestånd

Styrelseledamöters, VDs, revisorers, lekmannarevisorers, särskilda granskares, stiftares och aktieägares skadeståndsansvar regleras i 29 kap. aktiebolagslagen. Att aktiebolagslagen innehåller särskilda skadeståndsregler grundar sig på att den allmänna skadeståndslagstiftningen inte är anpassad till de särskilda förhållanden, under vilka de olika befattningshavarna verkar i ett aktiebolag.

Grundregeln är att den som under fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet (för aktieägare grov oaktsamhet) orsakat bolaget eller aktieägare skada skall ersätta skadan.

För närmare uppgifter om bolagsstämmans beslut om att bevilja styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet, klicka här.

Straff

Reglerna om straffansvar kompletterar övriga sanktionsformer i aktiebolagslagen på så vis att dubbla sanktionsformer har undvikits.
Till böter eller fängelse i högst ett år dömes

den som uppsåtligen bryter mot reglerna för privata bolags kapitalanskaffning (1kap 7 och 8 §)
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt aktiebolagslagen föra aktiebok eller hålla aktieboken tillgänglig
styrelseordförande som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte sammankallar styrelsen när en ledamot eller VD begär det
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte ger styrelsesuppleant möjlighet att närvara när ordinarie ledamot har förhinder
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet medverkar till att beslut i styrelsen fattas utan att samtliga ledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling samt fått ett tillfredställande underlag för att avgöra ärendet
den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet medverkar till att bolaget lämnar lån eller ställer säkerhet för lån till den förbjudna kretsen (21 kap 1 §) eller till någon i syfte att låntagaren eller honom närstående skall kunna förvärva aktier i bolaget.

Osant intygande i elektronisk form
Den nya aktiebolagslagen ger möjlighet att upprätta och underteckna bolagshandlingar i elektronisk form. Riktigheten av sådant dokument kan även intygas, försäkras eller bestyrkas i elektronisk form. Det har ansetts oklart om reglerna för osant intygande i 15 kap. brottsbalken gäller även när intygandet sker i elektronisk form.

För att säkerställa att även den som gör ett osant intygande eller på annat sätt lämnar en osann uppgift i ett elektroniskt dokument skall kunna straffas på samma sätt som om det gällde ett skriftligt dokument, finns i 30 kap. 2 § aktiebolagslagen bestämmelser som säger att den som lämnar osann uppgift i elektroniskt dokument (urkund) eller oriktigt intygar sådant dokument kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt dömes till högst 2 års fängelse.

Vite

Bolagsverket kan vid vite förelägga VD eller en styrelseledamot att fullgöra bestämmelser enligt lag att

Göra behöriga registreringsanmälningar till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret [*1].
På bolagets brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser [*2] lämna sådan uppgift om bolagets firma, styrelsens säte samt bolagets organisationsnummer.