Ordlista

Denna ordlista innehåller just nu mest ord som är relaterade till konkurs, obestånd och företagsrekonstruktion, men uppdateras kontinuerligt med ord kring bolag och föreningar i allmänhet.

Absorption En fusion när ett eller flera överlåtande bolag uppgår i – absorberas av – ett övertagande bolag.
Ackord En Nedskrivning av gäldenärens skulder, antingen genom en frivillig uppgörelse mellan gäldenären och hans borgenärer, s k underhandsackord, eller tvångsvis genom offentligt ackord i en företagsrekonstruktion eller konkurs. Ackord förekommer normalt inte vid konkurser utan vid företagsrekonstruktioner.
Auktoriserad marknadsplats Är ett företag som av Finansinspektionen fått auktorisation att driva verksamhet i syfte att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument.
Beskattningsår Beskattningsår är det år som du får de inkomster som ska deklareras. I inkomstslaget tjänst (anställnings- och pensionsinkomster) är beskattningsåret lika med kalenderåret. Det betyder att ett beskattningsår alltid är tolv månader i detta inkomstslag.
Bevakningsförfarande Domstolen kan, i en konkurs där oprioriterade fordringsägare beräknas erhålla utdelning och efter begäran från konkursförvaltaren, besluta att borgenärerna skall bevaka sina fordringar. Borgenärerna skall då skriftligen anmäla sina fordringar till domstolen.
Borgenär Ett annat ord för fordringsägare
Brutet räkenskapsår Räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderår är ett brutet räkenskapsår. Den som äger rätt att ha brutet räkenskapsår får enligt 3 kap. 1 § tredje stycket, bokföringslagen, BFL, förutpm kalenderär ha följande räkenskapsår, 1 maj – den 30 april, 1 juli – den 30 juni eller 1 september – den 31 augusti.
Doktrinen Den vetenskapliga litteraturen, eller vad klocka gubbar och gummor har skrivit i den aktuella frågan.
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU, dess 27 medlemsländer och Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz är medlem av Efta men står utanför EES-avtalet efter en folkomröstning 1992. EES är ett utvidgat och förstärkt frihandelsområde och det närmaste samarbete som EU har med andra länder. EES-länderna rådfrågas när kommissionen utarbetar nya lagförslag som rör samarbetet och införlivar delar av den lagstiftning som EU-länderna beslutat om i rådet. Genom EES-avtalet skapas en gemensam rättslig ordning som är identisk med EU:s på de områden som avtalet omfattar.
EFTA Europeiska frihandelssammanslutningen är ett frihandelsområde som består av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Schweiz står utanför EES-avtalet efter en folkomröstning 1992. Efter att EES-avtalet underkändes i den schweiziska folkomröstningen har Schweiz ingått en rad bilaterala avtal med EU på många av de områden som avtalet omfattar.
EU Består from. 1 januari 2007 av 27 stater. Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt de två nya staterna Bulgarien och Rumänien som blev medlemmar den 1 januari 2007.
Fristdag Den dag då en ansökan om att en gäldenär skall försättas i konkurs inkom till tingsrätten, även om det senare visade sig vara fel tingsrätt.
Fusion Fusion kan ske mellan aktiebolag och mellan ekonomiska föreningar därutöver kan ett aktiebolag fusioneras upp i en ekonomisk förening. Fusion innebär att en eller flera överlåtande associationers samtliga tillgångar övertas av en övertagande association och de överlåtande associationerna upplöses utan likvidation. Fusion kan ske genom absorption eller kombination.
Förvaltare I konkurssammanhang samma som konkursförvaltare.
Generalklausulen Avtalslagens 36 § benämns generalklausul genom av dess generella regler för oskäliga avtalsvillkor. 36 § har följande lydelse: Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än avtal.

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag (1994:1513).

Gäldenär Den som har skulder.
Huvudman Den som lämnar någon annan en uppgift att för uppdragsgivare utföra en uppgift kallas ofta uppdragsgivaren för huvudman. Den som enligt fullmakt handlar för annans räkning gör det för sin huvudman.
IAS IAS International Accounting Standards, föregångaren till IFRS eller International Financial Reporting Standards, Se IFRS
IFRS IFRS eller International Financial Reporting Standards (tidigare IAS International Accounting Standards) är ett internationellt regelverk för hur redovisningen skall ske och som numera skall tillämpas av alla svenska noterade bolag. Standarden används även av de noterade bolagens dotterbolag. Även andra bolag som vill ha en kvalitet på sin redovisning som är jämförbar med noterade bolag kan använda IRFS redovisningsregler.
Illikvid En person som inte omedelbart kan betala sina förfallna skulder. Motsatsen är likvid.
Insolvens Är lika med obestånd, en persons oförmåga att rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga är inte helt tillfällig.
Insufficiens Föreligger när en persons skulder överstiger hans tillgångar. Detta behöver inte betyda att personen i fråga är på obestånd eller insolvent, eftersom det kan finnas möjligheter att få kredit.
Juridisk person En abstrakt konstruktion – rättsubjekt – som har rättskapacitet på liknande sätt som en fysisk person – människa. En juridisk person kan således ha tillgångar och skulder, genom ställföreträdare sluta avtal och föra talan inför domstol. Exempel på juridiska personer är stat och kommun, aktiebolag, europabolag, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, konkursbon, dödsbon
Kombination En fusion där två eller flera överlåtande bolag som nybildar ett övertagande bolag i vilket de uppgår för att därefter upplösas utan likvidation.
Konkludenta handlingar Personers, fysiska såväl som juridiska, handlande/agerande som innebär att ett avtal mellan personerna kommit till stånd utan att detta kommit till uttryck i tal eller skrift. T.ex. att någon beställer och äter mat på en restaurang vilket handlande innebär betalningsskyldighet för maten.
Konkursfordran En fordran som riktar sig mot konkursgäldenären.
Konkursförvaltare En person som av domstolen utsetts att förvalta konkursboets egendom.
Kvalificerad Revisor En samlande benämning för godkänd revisor som avlagt revisorsexamen och auktoriserad revisor. Tillsyn och utnämnandet sker av Revisorsnämnden.
Likabehandlingsprincipen En princip inom obeståndsrätten som innebär att alla borgenärer skall behandlas lika.
Likvid En person som har omedelbar tillgång till likvida medel för att betala de för dagen förfallna skulderna är likvid. Motsatsen är illikvid.
Likvidation En juridisk person – här bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser – upplöses och upphör genom likvidation att vara ett eget rättssubjekt.
Massafordran En fordran som riktar sig mot själva konkursboet och inte mot konkursgäldenären.
Näringsverksamhet Yrkesmässigt driven verksamhet av ekonomisk art och med viss varaktighet.
Obestånd Är lika med Insolvens, en person som är oförmögen att rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga är inte helt tillfällig.
Offentligt ackord Ackord som fastställs av rätten och ger alla likaberättigade borgenärer samma rätt till ersättning dock normalt lägst 25 %. Ackord förekommer vanligtvis inte vid konkurser utan vid företagsrekonstruktioner.
Omkostnadsbelopp Enligt 44 kap. 14 § Inkomstskattelagen avses med omkostnadsbelopp, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
Omsättningens säkerhet Saker måste kunna omsättas på ett sådant sätt att det inte råder någon osäkerhet om vem det är som vid varje tidpunkt är den rättmätige ägaren.
Oprioriterade fordringar Fordringar utan förmånsrätt i konkurs. Alla oprioriterade fordringar har inbördes samma rätt.
Passiv näringsverksamhet Enskild näringsverksamhet som inte är aktiv är passiv. En näringsverksamhet är aktiv om du både driver och i stor omfattning arbetar i verksamheten. Självständig näringsverksamhet i utlandet är alltid passiv näringsverksamhet
Post- och Inrikes Tidningar Vad som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar anses ha kommit till tredje mans kännedom. Följande är kopierat från Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se Sveriges officiella kungörelseorgan

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. PoIT innehåller kungörelser från myndigheter och andra som enligt lag eller förordning ska kungöra i PoIT för att information ska komma till allmänhetens kännedom. I PoIT kungörs också sådant som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande.

Världens äldsta tidning

PoIT startades 1645 av Drottning Kristina och är världens äldsta, fortfarande utkommande tidning. 1791 övertog Svenska Akademien äganderätten till tidningen och den är än i dag kvar i deras ägo. Från och med 1 januari 2007 upplåter Akademien utgivningsrätten till Bolagsverket som gjort om PoIT från en papperstidning till en webbtjänst.

Öppet dygnet runt

Kungörelserna på bolagsverket.se/poit uppdateras varje vardag utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Kungörelserna är tillgängliga dygnet runt utan kostnad, de är sökbara på tjänsten i två år från publiceringsdatumet med undantag för arvskungörelser som är sökbara i sex år

Presumtion Det antagande att ett visst faktum anses bevisa ett annat faktum, om inte motsatsen bevisas. Som exempel anses den äkta maken vara far till ett barn som föds inom äktenskapet, om inte annat bevisas.
Prioriterade fordringar En fordran med allmän eller särskild förmånsrätt i konkurs. Fordran med särskild förmånsrätt har viss egendom som säkerhet för sin fordran. Fordran med allmän förmånsrätt har vid gäldenärens konkurs rätt till betalning i turordning enligt förmånsrättslagen
Prokurist När en enskild näringsidkare eller handels- eller kommanditbolag som registrerats i handelsregistret utfärdar en handelsfullmakt -prokura – eller på annat vis utsett någon till prokurist. Innehavaren av prokura – prokuristen äger rätt att företräda huvudmannen i hans näringsverksamhet. Prokuran kan registreras i handelsregistret och framgår då av företagets registreringsbevis.
Reglerad marknad
Rekonstruktör En person som utsetts av domstolen för att genomföra en företagsrekonstruktion.
Skattesubjekt Den som skall betala skatt benämns skattesubjekt.
Skuldsanering En mycket skuldtyngd privatperson kan genom ett offentligt förfarande sanera sina skulder och på så vis bli befriad från betalning av en viss del av skulderna. Skuldsanering kan även genomföras för personer som driver enskild näringsverksamhet – enskild firma.
Större företag Enligt årsredovisningslagen 1 kap 3 § definieras större företag som
– företags vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller
– företag som uppfyller minst två av följande tre villkor
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 milj. SEK.
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 milj. SEK.
Särskild löneskatt Person, fysisk såväl som juridisk, utan att vara part ändå berörs av en tvist eller annan rättshandling.
Underhandsackord En frivillig uppgörelse om ackord mellan en gäldenär och alla eller vissa borgenärer.
Återvinning i konkurs Konkursförvaltaren kan ansöka hos rätten om att få vissa rättshandlingar, som gäldenären gjort före konkursen, ogiltigförklarade, t ex betalning av skuld.

Dela vår sida på sociala medier!