Sjuklön

Sidan uppdaterades senast 2017

Den ersättning man får från Försäkringskassan baserar sig på den årsinkomst man har från arbete. Denna inkomst benämns SGI, sjukpenninggrundande inkomst och används till exem­pel för att räkna ut vad du får i sjukpenning och föräldrapenning. Du som är egen företagare ska uppge din beräknade inkomst av näringsverk­samhet till Försäkringskassan. Skatteverket har informationsmaterial som visar hur du räknar ut inkomst av näringsverksamhet.

Sjukersättning vid näringsverksamhet

När du är egen företagare och bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, redovisar du inkomst av näringsverksamhet till Skatteverket. Den in­komst som ligger till grund för beräkningen av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, blir inte all­tid samma som underlaget för skatteberäkning. När Försäkringskassan beräknar din sjukpen­ninggrundande inkomst kan den summa som du redovisar under ”Överskott” eller ”Underskott” i deklarationen öka eller minska om du har använt dig av expansionsfonder eller periodise­ringsfonder.

OBS! Dessa regler gäller inte för den som startar ett företag i form av aktiebolag.

Om ditt företag är etablerat och har funnits längre än 24 månader beräknas din sjukpen­ninggrundande inkomst utifrån din beräknade inkomst av näringsverksamheten. Om du under flera år har haft lägre inkomst än jämförelsein­komst kan din sjukpenninggrundande inkomst komma att beräknas utifrån de tre senaste åren.

Jämförelseinkomsten som nämns ovan är den inkomst som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Om det finns särskilda skäl kan din sjukpenninggrundande inkomst beräknas till ett högre belopp.

Sjukersättning när företaget är nystartat?

När du startar ett företag i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får du under 24 må­nader en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. De 24 månaderna räknas från det att du gjort en anmälan till Skatteverket vad gäller momspliktig verksamhet, registrering som arbetsgivare eller ansökan om F-skatt enligt formuläret skatte- och avgiftsanmälan, populärt kallad SOA.

Karensdagar

Den grundläggande karenstiden för egna företagare är 7 dagar och egenavgiften inom sjukförsäkringen är 6,04 %. För den egna företagare som vill välja en längre karenstid finns flera alternativ. Man kan välja 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. När du fyllt 55 år kan du inte ändra till en kortare karenstid. Karenstiden innebär att du inte får någon ersättning från Försäkringskassan under karensdagarna.

Egenavgifterna i sjukförsäkringen vid olika karenstider är

• 6,04 % vid 7 dagars karenstid
• 5,94 % vid 14 dagars karenstid
• 5,78 % vid 30 dagars karenstid
• 5,60 % vid 60 dagars karenstid
• 5,48 % vid 90 dagars karenstid