Starta ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som förbrukare, konsumenter eller som leverantörer eller med egna arbetsinsatser eller genom att utnyttja föreningens tjänster eller på något liknandes vis. En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar, dessa kan vara fysiska såväl som juridiska personer. Föreningen ska ha styrelse, revisor och stadgar.

En ekonomisk förening är till skillnad öppen vilket betyder att alla som uppfyller kraven enligt föreningens stadgar har rätt att bli medlem i föreningen.

En ekonomisk förening måste registreras hos Bolagsverket, vilket medför att den blir en juridisk person och kan förvärva rättigheter och ikläda sig skylldigheter samt föra talan inför domstolar och myndigheter. En ekonomisk föreningen ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslut fattades om att bilda den.

Dela vår sida på sociala medier!