Krav att ha revisor

Kravet på att ha en revisor varierar med den juridiska form under vilken verksamheten bedrivs.

Enskilda näringsidkare, i dagligt tal enskild firma, gäller regeln att en revisor behövs enbart när verksamhetens omfattning har nått den storlek att bolaget uppfyller årsredovisningslagens bestämmelser om större företag. När verksamheten har nått den omfattningen är den personliga risken så stor att verksamheten för länge sedan bör ha överförts till att drivas i ett aktiebolag.

Handels- och kommanditbolag, där alla bolagsmän är fysiska personer behöver bara ha revisor om bolaget uppfyller årsredovisningslagens bestämmelser om större företag. När verksamheten har nått den omfattningen är den personliga risken så stor att verksamheten för länge sedan bör ha överförts till att drivas i ett aktiebolag. För ett handels- eller kommanditbolag där en eller flera av bolagsmännen är juridiska personer gäller samma gränsregler som för aktiebolag, dessa gränsregler hittar du här.

Aktiebolag Här gäller nya regler från 1 november 2010 som innebär att mindre aktiebolag inte behöver ha någon revisor. För befintliga privata bolag som har revisor hittar du reglerna här och skall du starta ett nytt aktiebolag hittar du reglerna här.

Ekonomisk Förening skall alltid ha en revisor som utses av föreningsstämman. Andra bestämmelser om hur revisor skall utses kan dock intas i föreningens stadgar. En revisor i en ekonomisk förening skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förehållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. Föreningar som uppfyller bestämmelserna om större företag i årsredovisningslagen måste ha minst en revisor som är auktoriserad eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.

Bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och för revisor och revision gäller samma regler som för ekonomisk förening.

Stiftelse skall ha minst en revisor. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd, om stiftelsen enligt bokföringslagen är skyldig att upprätta årsredovisning. Stiftelser som uppfyller bestämmelserna om större företag i årsredovisningslagen måste ha minst en revisor som är auktoriserad eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.

Utländsk filial Mindre filialer behöver inte ha revisor. Gränsvärdena för att ha revisor är desamma som för aktiebolag och dessa hittar du här.

Företag som bedriver finansiell verksamhet eller försäkringsrörelse, publika aktiebolag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.

Dela vår sida på sociala medier!