Redovisning – Auktoriserad redovisningskonsult

Ett företags redovisning regleras i första hand av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, men Bokföringsnämndens tre serier med råd och anvisningar är också mycket viktiga. Dessa benämns allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

Allmänna råd publiceras fristående från det sammanhang i vilket de ingår. Ett allmänt råd är därför som regel otillräckligt för den som vill få en fullständig bild av vad som gäller på det område som avses med det allmänna rådet.
Vägledningarna avser därför att ge en samlad och strukturerad framställning av hur redovisningen bör vara utformad på ett visst område med hänsyn till författningar och allmänna råd i ämnet.
Uttalanden behandlar mer begränsade frågeställningar.

Extern och intern redovisning

Redovisningen består av två delar och Aktiebolagstjänst kan som auktoriserad redovisningskonsult hjälpa dig med båda. Den externa styrs av både skattelagstiftningen och civillagstiftningen. Den interna styrs inte av någon särskild lagstiftning här har företaget således stor frihet att utforma den för att få bästa möjliga beslutsunderlag för verksamheten. I skattelagstiftningen är det i första hand inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen som styr redovisningen, i civillagstiftningen är det bokföringslagen och årsredovisningslagen. Eftersom den interna redovisningen till stor del ligger till grund för den externa är det viktigt att den interna redovisningen är upplagd så att man ur den automatiskt kan erhålla den lagreglerade externa redovisningen. Gränserna mellan den externa och den interna redovisningen är dock flytande. Låt oss hjälpa dig att lägga upp redovisning så att den förutom vad lagen kräver ger dig de beslutsunderlag som du känner att du behöver.

Extern redovisning

Den externa redovisningen är först och främst avsedd för företagets utomstående intressenter och består för alla företag av årsbokslut med balans- och resultaträkning. För vissa företag som aktiebolag skall även en offentlig årsredovisning upprättas och den skall alltid bestå av förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, noter och tilläggsupplysningar. I förekommande fall skall den även bestå av finansieringsanalys, revisionsberättelse samt koncernredovisning innehållande motsvarande delar. Den externa redovisningen brukar även kallas affärsredovisningen.

Intern redovisning

Internredovisningen är som framgår av namnet avsett för internt bruk och mycket mer detaljerad än externredovisningen. Den används för att styra företagets verksamhet genom bl.a. budgetering och budgetuppföljning. Hit hör även projekt- och avdelningsredovisning, kostnads/intäktskalkylering, lönsamhetsberäkningar, nyckeltal och olika typer av statistik. Även de allra minsta företagen bör ha en viss internredovisning, t.ex. försäljning per produktgrupp, kvadratmeter butiksyta och kundsegment.

Dela vår sida på sociala medier!