Bokföringens avslutande

När ett räkenskapsår har gått till ända skall det upprättas en sammanställning över vad som har hänt under året. Beroende på vad för slags företag det gäller krävs olika sammanställningar. Det finns tre olika sammanställningar; årsredovisning, årsbokslut och förenklat årsbokslut. I Bokföringslagen (1999:1078) kan man i kapital 6 läsa om hur bokföringen skall avslutas.

I den första paragrafen redogörs det för vilka företag som skall avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning som skall offentliggöras. De vanligaste företagsformerna som hör till denna grupp är aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag, i vilka en eller flera juridiska personer är delägare. Är samtiga delägare i ett handelsbolag fysiska personer behöver en årsredovsining inte upprättas.

Vidare kan man i paragrafens punkt 6 utläsa att alla företag som uppfyller mer än ett av följande villkor också måste upprätta årsredovisning;

medelantalet anställda uppgår till mer än 50 (och har gjort det under de senaste två räkenskapsåren)
balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor (och har gjort det under de senaste två räkenskapsåren)
nettoomsättningen uppgår till mer än 80 miljoner kronor (och har gjort det under de senaste två räkenskapsåren).

I paragrafens punkt 7 kan man läsa att om ett företag är moderföretag i en koncern gäller samma sak som i punkterna i stycket ovan, men man räknar då hela koncernen. Det är dock viktigt att först eliminera koncerninterna poster.

Den tredje paragrafen i kapitel 6 i Bokföringslagen (1999:1078) behandlar när företag skall upprätta årsbokslut istället för årsredovisning. Här sägs det att de företag som inte omnämns i 1 § skall upprätta årsbokslut. De företag som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 1 § och där den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får upprätta årsbokslutet i förenklad form. Aktiebolagstjänst kan självklart hjälpa er med upprättande av alla tre formerna av det årliga avslutandet av redovisningen.

Dela vår sida på sociala medier!