Arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsmarknadens parter är arbetsgivare som vill köpa arbetskraft och arbetstagare som vill sälja arbetskraft. För en arbetsgivare är det viktigt att man vet vilka lagar och regler som gäller när man anställer någon. Eftersom arbetsgivaren oftast är den starkaste parten är de flesta lager på arbetsmarknaden för att styrka arbetstagarnas ställning.  De lagar på arbetsrättens område som man som arbetsgivare bör känna till är

  • Lagen om anställningsskydd, LAS,
  • Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL
  • Arbetstidslagen och
  • Arbetsmiljölagen

Att anställa någon

Att anställa en person är kanske den största investeringen som ett företag och arbetsgivare kan göra. Det kan vara enkelt att anställa någon. Men fungerar det inte kan det vara både dyrt och kostsamt att få anställningsförhållandet att upphöra. En arbetsgivare bör därför alltid tillämpa möjligheten av provanställning som kan vara upp till sex månader, någon som måste framgå av de skriftliga anställningsvillkoren.

Arbetsgivaransvar

En företagares arbetsgivaransvar innebär bl.a. arbetsgivarens skyldighet att ersätta person- och sakskada som en arbetstagare vållat genom fel eller försummelse i sin anställning. Detta är ett strikt ansvar även benämnt principalansvar. Genom att arbetsgivaren alltid ansvarar för de skador som de anställda vållar är det viktigt att företaget har en försäkring som täcker denna typ av skador.