Arbetsgivare

Arbetsmarknades parter är arbetsgivare som vill köpa arbetskraft och arbetstagare som vill sälja arbetskraft. För en arbetsgivare är det viktigt att man vet vilka lagar och regler som gäller när man anställer någon. De lagar på arbetsrättens område som man som arbetsgivare bör känna till är

lagen om anställningsskydd, LAS,
lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL
arbetstidslagen och
arbetsmiljölagen

Arbetsgivaransvar

En företagares arbetsgivaransvar innebär bl.a. arbetsgivarens skyldighet att ersätta person- och sakskade som en arbetstagare vållat genom fel eller försummelse i sin anställning. Detta är ett strikt ansvar även benämnt principalansvar. Genom att arebetsgivaren alltid ansvarar för de skador som de anställda vållar är det viktigt att företaget har en försäkring som täcker denna typ av skador.

Dela vår sida på sociala medier!