Revision och annan granskning under likvidationen

Enligt 25 kap 31 § aktiebolagslagen upphör inte uppdrag att vara revisor, lekmannarevisor, minoritetsrevisor eller särskild granskare när bolaget går i likvidation. Bestämmelserna i 9 och 10 kap. skall tillämpas under likvidationen.

Revisorn skall i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida likvidationen fördröjts i onödan.

Revisor

När bolaget går i likvidation, upphör inte uppdraget att vara revisor, vilket även gäller en minoritetsrevisor, lekmannarevisor och särskild granskningsman. Under likvidationen om- och nyväljs revisorer – ordinarie, suppleanter såväl som minoritetsrevisorer enligt 10 kap och lekmannarevisorer och särskilda granskningsmän enligt 11 kap, således på samma sätt som före likvidationen. Notera att särskilda bestämmelser om antalet revisorer, deras kompetens och antal m m kan finnas i bolagsordningen. Detta innebär att ordinarie revisorer med eventuella suppleanter väljs för en period på fyra år och skall vid förtida avgång enligt 9 kap 23 § anmäla detta till Bolagsverket med en kopia till bolagets styrelse. Anmälan skall ske både när revisorn själv väljer att avgå och när den som utsett honom entledigar honom. Minoritetsrevisorer förordnas av Länsstyrelsen till slutet av årsstämma under nästa räkenskapsår. Att bolaget i mellantiden gått i likvidation förändrar inte sådan revisorns uppdrag.

Inför första årsstämman måste således likvidatorn ta reda på när revisorsval senast hölls för att därigenom räkna fram när ny- eller omval måste ske.

Revisionsberättelser och yttrande

Under likvidationen anges att revisionsberättelser kan lämnas vid fyra olika tillfällen. Därutöver kan två yttranden förekomma. Dessa är:

Revisorns yttrande i samband med kapitalbrist och kontrollbalansräkning, ABL 25 kap 15 § och 16 §
Revisionsberättelse för styrelsens och eventuell verkställande direktörs avgångsredovisning, ABL 25 kap 33 §
Revisionsberättelse för årsredovisning för bolag i likvidation, ABL 25 kap 37 §
Revisionsberättelse för likvidatorns slutredovisning, ABL 25 kap 40 §
Revisorns yttrande vid likvidationens upphörande och verksamhetens återupptagande, ABL 25 kap 45 §
Revisionsberättelse till den slutredovisning som likvidatorn skall lämna enligt 47 § när likvidationen har upphört enligt 25 kap 45 § eller 46 §. Vid dessa slutredovisningar gäller samma regler som vid en vanlig slutredovisning, bortsett från att någon utskiftning inte skall ske.

Lekmannarevisor

Uppdrag som lekmannarevisor kvarstår under likvidationen om inte annat beslutas.

I aktiebolagslagens 10 kapitel regleras funktionen lekmannarevisor. Där anges att lekmannarevisorer och suppleanter till dessa kan utses om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Lekmannarevisorn väljs av bolagsstämman om inte bolagsordningen innehåller bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt. När bolaget skall fatta beslut om att träda i likvidation kan det vara lämpligt att ta ställning till om lekmannarevisorn skall kvarstå. Har lekmannarevisorn utsetts av stämman kan stämman besluta att uppdraget skall upphöra. Finns bestämmelser om lekmannarevisor i bolagsordningen måste stämman först ändra bolagsordningen eller om där anges att annan utser lekmannarevisor, uppmana denne att besluta att uppdraget skall upphöra. Lekmannarevisorn kan även själv anmäla att hans uppdrag skall upphöra. Anmälan av den som utsett honom eller av honom själv skall göras hos styrelsen och hos likvidatorn efter att denne utsetts.

Aktieägarna har även under likvidationen möjlighet att utse en lekmannarevisor.

Särskild granskare

Även uppdrag som särskild granskare kvarstår under likvidationen. Reglerna om särskild granskare återfinns i 10 kapitlet ABL. En aktieägare kan väcka förslag om särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Förslaget skall framställas på ordinarie bolagsstämma eller på den stämma där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier eller till minst en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna, skall länsstyrelsen på begäran av en aktieägare förordna en eller flera särskilda granskare. Länsstyrelsen skall ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan den förordnar särskild granskare.

Den särskilde granskaren skall avge ett yttrande över sin granskning. Yttrandet skall hållas tillgängligt för aktieägarna och sändas till aktieägare på samma sätt som anges i 7 kap. 25 § samt läggas fram på bolagsstämman.

Uppdraget som särskild granskare kan inte bringas till upphörande genom ett majoritetsbeslut på bolagsstämman. Uppdraget upphör när den utsedde särskilde granskaren avgett sitt yttrande. Har yttrandet inte hållits tillgängligt för aktieägarna samt framlagts på stämma innan likvidator utsetts är det likvidatorns skyldighet att tillhandahålla yttrandet samt lägga fram det på nästa bolagsstämma. Någon särskild stämma behöver ej hållas för detta ärende.

Aktieägarna har även under likvidationen möjlighet att utse en särskild granskare.

Revisorn skall uttala sig om likvidationen fördröjts i onödan

I samtliga revisionsberättelser under likvidationen skall revisorn uttala sig om han anser likvidatorn i onödan fördröjt likvidationen. Detta gäller såväl samtliga årsredovisningar under likvidationen som slutredovisningen. Även när revisorn anser att likvidatorn inte fördröjt likvidationen bör han ange detta, för att visa för aktieägarna att han undersökt och tagit ställning i frågan.

Förslag till uttalande om eventuell fördröjning av likvidationen
“Enligt 25 kap 31 § ABL skall jag uttala mig om jag anser att likvidationen i onödan fördröjts. Min bedömning är att likvidationen [inte] fördröjts i onödan.”