Revisors yttrande över kontrollbalansräkning

Enligt NYA aktiebolagslagen 25 kap 13 § första stycket och 25 kap. 16 § andra stycket måste revisorn granska kontrollbalansräkningen för att styrelsen skall undvika sitt personliga betalningsansvar enligt 25 kap 18 §. Notera att kontrollbalansräkningen inte behöver undertecknas av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören utan enbart av styrelsen 25 kap 14 § sista stycket. Enligt 8 kap 35 § andra stycket skall handling som enligt aktiebolagslagen skall undertecknas av styrelsen undertecknas av minst halva antalet ledamöter.

Revisors yttrande över kontrollbalansräkning

Jag har i egenskap av revisor i BOLAGET AB granskat kontrollbalansräkningen per ÅÅÅÅ MM DD. Granskningen har utförts enligt god revisionssed, innebärande att den i detta fall varit översiktlig och begränsad jämfört med en fullständig revision.

Under min granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

Ort och datum

REVISORS NAMNTECKNING OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

Auktoriserad revisor
Godkänd revisor