Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. För anställningsavtal gäller lagen om anställningsskydd samt avtalslagen. Anställningskyddslagen reglerar vad ett anställningsavtal skall innehålla och avtalslagen reglerar hur avtalet kommer till.

Det finns inga formkrav för ett anställningsavtal vilket således kan uppkomma genom att parterna undertecknar ett skriftligt avtal, göe en muntlig uppgörelse eller beter sig på sådant sätt att ett anställningsavtal anses ha tillkommit. I det senaste fallet talar man om konkludent handlande.

Arbetsgivaren skall skriftligen informera arbetstagaren

Även om varken anställningsskyddslagen eller avtalslagen innehåller krav på att avtalet skall vara skriftligt. Det finns dock i anställningsskyddslagen en bestämmelse om att arbetsgivaren skriftligen skal informera arbetstagaren om de anställnignsvillkor som gäller. Bestämmelsen innebär att arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta måste informera arbetstagaren om:

Arbetsgivarens och arbetstagerens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
En kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
Anställningsform

Tillsvidareanställning
Tidsbegränsad anställning samt grund för tidsbegränsningen
Provanställning och des längd

Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen betalas ut.
Längden av arbetstagarens betalda semester och längden på arebetstagarense normala arbetsdag eller arbetsvecka.
I förekommande fall tillämpligt kollektivavtal.
Villkoren för eventuell utlandsstationering

Dela vår sida på sociala medier!