Skattelättnader för nystartad verksamhet

Enskilda näringsidkare och bolagsman i handelsbolag har rätt att kvitta underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t.ex. tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag. Det går således inte att kvitta mot kapitalinkomster. Näringsverksamheten måste för att berättiga till avdrag under inkomståret 2006 ha påbörjats under 2002 eller senare.

Avdrag får göras under fem år och med högst 100 000 kronor per år. Om ett underskott överstiger 100 000 kronor får överskjutande del sparas och i stället utnyttjas mot framtida överskott i näringsverksamheten.

Om du någon gång under de senaste fem beskattningsåren före verksamhetens startår, direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet, får du inte kvitta underskott av den nystartade verksamheten mot övriga förvärvsinkomster.

Om du övertagit förvärvskällan från en närstående, får du göra avdrag bara om den närstående skulle haft rätt till avdrag om han eller hon fortsatt verksamheten. Om du har köpt förvärvskällan från förälder eller far-morförälder gäller vanliga regler för att dra av ett underskott av den nya verksamheten.

Dela vår sida på sociala medier!