Revision och revisor

Kraven att ha en revisor som skall revidera (granska företagets redovisning) gäller numera för större företag. För mindre företag är det frivilligt. Var gränsen går är beroende av företagsform.
Det finns i dag tre olika sorters revisorer

Auktoriserade revisorer
Godkända revisorer
Revisorer som är varken godkända eller auktoriserade

När ett företag måste ha en revisor skall det i de flesta fall vara en auktoriserad eller godkänd. Det är bara i mindre ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar som det inte ställs några andra krav på revisorn än revisorn skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förehållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Fördelen med en revisor och revision av företagets redovisning

När ett företag skall låna pengar eller få större leverantörskrediter är det en fördel om ett av en revisor reviderad årsredovsining kan visas upp. En professionellt genomförd revision ger alla intressenter, ägare såväl som kunder och myndigheter, en trygghet och säkerhet i de siffror som redovisningen består av. Även bolagsledningen har nytta av att någon granskar och ser till att ingen systematiska fel eller andra för företaget alvarliga felaktigheter finns i redovisningen.

Nackdelen med en revisor

Det finns troligtvis inga andra nackdelar än kostnaden.