Mer om bokföringsnämndens K-regler

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Från och med 1 januari 2007 gäller nya bokföringsregler i bokföringslagen. Reglerna påverkar den löpande bokföringen och hur räkenskapsåret avslutas. Enligt de nya bokföringsreglerna ska alla upprätta ett årsbokslut. Uppgår nettoomsättningen (försäljningen) normalt till högst 3 miljoner kronor kan en enskild näringsidkare välja att upprätta ett bokslut i förenklad form, s.k. förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut upprättas första gången för det räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2006.

Det förenklade årsbokslutet ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att BFNs regler ska tillämpas. BFN beslutade den 7 juni 2006 att ge ut ett allmänt råd med tillhörande vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Även detta ska tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2007.

BFNs regler är utformade i enlighet med de nya skattereglerna för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut som även dessa träder i kraft den 1 januari 2007.

Den 7 december 2009 beslutade BFN om ett allmänt råd (BFNAR 2009:2) om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut med tillhörande vägledning. Ändringen innebär förtydliganden av tidigare skrivning samt att inventarier av mindre värde har anpassats till inkomstskattelagens regler. Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2009 men får även tillämpas på räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2008.

BFN har tillsammans med Skatteverket tagit fram broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration – del 1”. I broschyren visas hur ett förenklat årsbokslut upprättas. Det finns också information om hur den löpande bokföringen kan läggas upp. Bokföringen kan skötas manuellt på ett dagboksblad eller i ett bokföringsprogram. Dagböcker för bokföring finns ofta att köpa i bokhandeln.

K1 – Handelsbolag, ideella föreningar m.fl.

Från och med 1 januari 2007 gäller nya bokföringsregler i bokföringslagen. Reglerna påverkar den löpande bokföringen och hur räkenskapsåret avslutas. Enligt de nya bokföringsreglerna ska alla upprätta ett årsbokslut. Uppgår nettoomsättningen (försäljningen) normalt till högst 3 miljoner kronor kan bl.a. handelsbolag som ägs av fysiska personer samt ideella föreningar välja att upprätta ett bokslut i förenklad form, s.k. förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut upprättas för första gången för det räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2006.

Det förenklade årsbokslutet ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. BFN har dock inte givit ut någon normgivning för handelsbolag respektive ideella föreningar. I dessa företagsformer kan det allmänna rådet med vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut inte användas, eftersom förenklingsreglerna i skattelagstiftningen endast gäller för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. För ideella föreningar finns ett förslag till allmänt råd ute på remiss.

För att BFN ska kunna förenkla redovisningsreglerna i samma omfattning för handelsbolag som ägs av fysiska personer krävs ändringar i skattelagstiftningen. I en rapport framtagen på uppdrag av BFN och Skatteverket har analyserats vilka av förslagen för enskilda näringsidkare som skulle kunna tillämpas även av små handelsbolag som ägs av fysiska personer. För närvarande finns inga förslag till sådana lagändringar som krävs för att handelsbolag som ägs av fysiska personer ska kunna tillämpa en vägledning som anpassas för handelsbolag.

BFN beslutade den 15 mars 2010 att skicka ett utkast till allmänt råd med tillhörande vägledning för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut på remiss. BFN beslutade också om konsekvensutredningen.

K2 – Mindre aktiebolag

Den 11 juni 2008 antog BFN det allmänna rådet BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) med tillhörande vägledning. BFN har tagit fram information avseende regelverket.

Fram till dess att alla regelverk är klara och nödvändiga förändringar har gjorts med anledning av pågående statliga utredningar, kommer K2 att vara frivilligt. Befintlig normgivning kommer att finnas kvar som alternativ.

Den 7 december 2009 beslutade BFN om ett allmänt råd (BFNAR 2009:3) om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning i mindre aktiebolag med tillhörande vägledning. Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2009 men får tillämpas på räkenskapsår som inletts efter den 31 december 2008.

Ändringen har gjorts av tre anledningar:

Ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) samt inkomstskattelagen (1999:1229) under 2009
Korrigering av felaktigheter
Förtydliganden i nuvarande skrivning

K2 – Mindre ekonomiska föreningar

Den 16 november 2009 antog BFN det allmänna rådet BFNAR 2009:1 (PDF), Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) med tillhörande vägledning. Regelverket kan tillämpas på årsredovisningar som upprättas per den 31 december 2009.

Fram till dess att alla regelverk är klara och nödvändiga förändringar har gjorts med anledning av pågående statliga utredningar, kommer K2 att vara frivilligt. Befintlig normgivning kommer att finnas kvar som alternativ.

K3 – Huvudregelverk för årsredovisning

Den 3 september 2010 beslutade BFN att förlänga remisstiden till den 29 november 2010 för det tidigare remitterade förslaget till allmänt råd med tillhörande vägledning om Upprättande av årsredovisning (K3). Remissen har kompletterats i början av september 2010.

Det föreslagna regelverket är tänkt att få tillämpas av alla icke-noterade företag som upprättar årsredovisning. Undantagna är de som måste och de som frivilligt väljer att upprätta en koncernredovisning enligt av EG-kommissionen antagna internationella redovisningsstandarder.

Dela vår sida på sociala medier!