Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) med egen instruktion (SFS 2007:783) och eget anslag. BFN har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFNs huvuduppgifter.

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet. Nämnden och dess kansli biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar inom kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag. En annan viktig uppgift för nämnden är att avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden.

Dela vår sida på sociala medier!