Revisionsberättelse avseende likvidatorns slutredovisning

Likvidatorns slutredovisning skall upprättas vid tre olika tillfällen

Likvidationen avslutas som det var planerat och likvidatorn upprättar en slutredovisning enligt NYA aktiebolagslagen 25 kap. 40 §.
Likvidationen upphör och verksamheten återupptas efter bolagsstämmans beslut enligt aktiebolagslagen 25 kap. 45 §. Även här skall likvidatorn upprätta en slutredovisning enligt 40 §.
När bolag i likvidation genom fusion skall uppgå i annat bolag skall likvidatorn upprätta en slutredovisning per den dag fusionsplan upprättas enligt 23 kap 4 §. Även i detta fall skall slutredovisning ske enligt 25 kap. 40 §

Nedanstående förslag till revisionsberättelse avser alternativ 1 ovan och följer med vissa justeringar FARs rekommendationer.

Det som skiljer en slutredovisning enligt alternativ 2 och 3 ovan från alternativ 1 är att något skifte och utbetalning till aktieägarna inte skall ske. Texten om skiftet (grönmarkerad) skall således utgå ur revisionsberättelsen.

När likvidationen skall upphöra enligt alternativ 2 ovan skall slutredovisningen upprättas per den dag beslutet registreras av Bolagsverket.

När likvidationen upphör p.g.a. fusion enligt alternativ 3 ovan skall slutredovisningen upprättas per den dag fusionsplanen upprättas.

REVISIONSBERÄTTELSE till bolagsstämman i

BOLAGET AB i likvidation

Org nr: 556000-0000

Jag har för ovanstående bolag granskat bokföringen för tiden ÅÅÅÅ MM DD – ÅÅÅÅ MM DD som är den sista perioden under likvidationen. Jag har även granskat likvidatorns förvaltning under hela likvidationen samt slutredovisningen av likvidationen i dess helhet, således perioden ÅÅÅÅ MM DD – ÅÅÅÅ MM DD innefattande skiftet per ÅÅÅÅ MM DD. Det är likvidatorn som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om slutredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att slutredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och likvidatorns tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i slutredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om likvidatorn är ersättningsskyldig gentemot bolaget. Jag har även granskat om likvidatorn på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Slutredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen.

Jag tillstyrker att bolagsstämman godkänner likvidatorns slutredovisning och beviljar likvidatorn ansvarsfrihet även för den sista perioden av likvidationen.

Jag intygar även att likvidationen inte i onödan fördröjts.

Ort och datum

REVISOR NAMN OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

Auktoriserad revisor
Godkänd revisor