Större eller mindre företag

Begreppet större företag har stor betydelse för hur redovisningen ska utföras. Begreppet större företag definieras i årsredovisningslagens 1 kap. 3 §. Enligt definitionen är ett större företag ett företag som uppfyller något av följande

företagets andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad inom eller utanför EU eller
företag som uppfyller mer än ett av följande villkor

medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
företagets redovisade balansomslutning (summan av alla tillgångar) har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kr,
företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kr,

Större koncerner är koncerner som uppfyller ovanstående villkor.

När det i årsredovsiningslagen eller annars talas om mindre företag är det företags om inte enligt ovanstående definition är större företag, samma gäller för koncerner.

Större företag och större koncerner skall i sin årsredovisning

inta en finansieringsanalys.
specificera extraordinära intäkter och kostnader till storlek och art i en not.
I balansräkning eller i en not specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
I balansräkning eller i en not specificera större avsättningar som har tagits upp under posten Övriga avsättningar i balansräkningen.
Om det värde på varulagret som framkommer vid beräkning enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip väsentligt avviker från varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, skall skillnadsbeloppet anges i en not med fördelning på de poster som är upptagna i balansräkningen.
I vissa fall skall lämnas uppgift om hur optioner, terminer, futurer, warranter, swappar och andra derivatinstruments värdering.
om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra skall göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.
lämna upplysningar om betydande transaktioner som på andra än marknadsmässiga villkor har genomförts med närstående företag och fysiska personer.
lämna uppgift om skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år. Uppgift behöver dock inte lämnas om skillnaden är obetydlig.
lämna uppgift om hur den för räkenskapsåret redovisade inkomstskatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat.
större företag och alla publika aktiebolag ska ange det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar som utgått till styrelse, företagsledning och övriga anställda. För dessa företag skall även uppgifter lämnas det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner samt avtal om avgångsvederlag till styrelseledamöter, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare.
för aktiebolag och handelsbolag som är större företag ska upplysning lämnas om den sammanlagda på räkenskapsåret belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Särskild uppgift ska lämnas om hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster. Ekonomiska föreningar som är större företag och föreningar som är moderföretag i större koncerner är alltid skyldiga att ge in årsredovsiningshandlingarna till Bolagsverket. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom en månad från fastställelsebeslutet. se